Psycholog

Dr n. med. Aleksandra Walczak-Tręda jest absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na Wydziale Lekarskim. Posiada ogólny Certyfikat z Psychotraumatologii ESTSS oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi i dziećmi z różnymi problemami.

W ramach współpracy z Centrum Medycznym Damiana prowadzi konsultacje telefoniczne, również w języku angielskim.

Pracuje z osobami dorosłymi i dziećmi od okresu noworodkowego. 

Specjalizacje:

 • psychosomatyka
 • problematyka stresu (w tym stresu zawodowego) i radzenia sobie z nim poprzez relaksację, modyfikację zachowań niekorzystnych dla zdrowia
 • psychotraumatologia - trauma i jej przepracowywanie
 • zaburzenia odżywiania, nastroju, lękowe
 • trening umiejętności miękkich
 • metody efektywnej komunikacji w związku
 • uzależnienia
 • ADHD
 • problemy emocjonalne u dorosłych i dzieci
 • trening czystości
 • problemy ze snem
 • lęk separacyjny
Rozwiń

Psycholog, Psycholog dziecięcy
CM Koneser, CM DZIECI Koneser

Mgr Monika Oleksiewcz jest psychologiem oraz interwentem kryzysowym.

Pracuje z dziećmi od 3 roku życia i dorosłymi.

Jej specjalizacje:

 • sytuacje kryzysowe w relacjach (rozwód, nowy związek, strata bliskiej osoby, kryzys w związku)
 • trudności w adaptacji do choroby, niepełnosprawności, konieczności podejmowania długotrwałego leczenia
 • ból przewlekły związany z chorobą lub o niewiadomym pochodzeniu
 • zaburzenia sfery poznawczej: zaburzenia procesów uwagi, uczenia się, pamięci, językowych, mowy, percepcji
 • przeżycie wydarzenia traumatycznego związanego z zagrożeniem życia lub zdrowia, bycie świadkiem takiej sytuacji lub informacja o doświadczeniu takiego wydarzenia przez bliską osobę
 • doświadczanie przemocy lub podejrzeniem stosowania przemocy
 • opieka nad osobą przewlekle chorą
 • problemy wychowawcze:  trudności w nauce, w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, z opiekunami, rodzicami, podejrzenie zaburzeń rozwojowych
 • odnalezienie się w nowej roli społecznej np. bycie rodzicem, dziadkiem, babcią, emerytem i in.
Rozwiń

Psycholog
CM Przy Bażantarni 8b

Mgr Marek Żebrowski jest psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, superwizorem. Ma ponad 20-letnie doświadczenie terapeutyczne. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywał w Szpitalu Nowowiejskim, Szpitalu Wolskim oraz jako asystent w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest współautorem programów terapeutycznych: krótkoterminowej terapii grupowej dla pacjentów z zaburzeniami osobowości, „ja męskość a emocje”, Ja i moje relacje z innymi. Współtwórca programu szkoleniowego Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii dla terapeutów uczących się terapii CBT i psychodynamicznej.

Jest członkiem organizacji branżowych krajowych i zagranicznych (m.in. Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, European Association Behavioural and Cognitive i in.).

Przyjmuje pacjentów od 16 roku życia.

Zakres  specjalizacji:

 • psychoterapia indywidualna i grupowa,
 • zaburzenia osobowości (m.in. borderline),
 • smutek i przygnębienie,
 • trudności w realizacji swoich celów,
 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • uzależnienia behawioralne,
 • problemy z identyfikacją i tożsamością.
Rozwiń

Psycholog, Psycholog - seksuolog, Psycholog dziecięcy
CM DZIECI Wałbrzyska 44/46

Mgr Sylwia Michalczewska - psycholog, seksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, absolwentka studiów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych z obszaru seksuologii klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych. Ukończyła studium w Fundacji Dzieci Niczyje „Studium metod pracy z dziećmi – ofiarami przemocy seksualnej i ich rodzicami”.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz dziećmi od 3 r.ż.

Specjalizacje:

 • Trudności w adaptacji (żłobek, przedszkole, szkoła, rozwód)
 • Trudności emocjonalnymi
 • Trudności w nauce i nadruchliwości
 • Zachowania buntownicze
 • Zaburzenia jedzenia
 • Trudności ze snem
 • Onanizm dziecięcy
 • Doświadczenie molestowania
 • Praca z przemocą
 • Wsparcie w kryzysach emocjonalnych i związkowych u dorosłych
 • Zaburzenia seksualne u dorosłych
Rozwiń

Psycholog, Psycholog dziecięcy
CM Koneser, CM DZIECI Koneser

Dr n. społ. Monika Dragunajtys-Sudoł jest psychologiem klinicznym, diagnostą, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

Ukończyła Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi oraz Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Współpracuje z Instytutem Pomnikiem Centrum Zdrowia Dziecka. Pracuje z osobami dorosłymi oraz dziećmi od okresu noworodkowego.

Specjalizuje się w diagnostyce i terapii: autyzmu, Zespołu Aspergera, ADHD, DDA, zaburzeń lękowych, zaburzeń zachowania.

Zajmuje się także poradnictwem związanym z trudnościami rozwojowymi, egzystencjalnymi. Prowadzi terapie rodzin i małżeństw.

Przyjmuje pacjentów dorosłych i dzieci od wieku noworodkowego.

Rozwiń

Psycholog, Psycholog dziecięcy
CM DZIECI Wałbrzyska 44/46, Poradnia Zdrowia Psychicznego , Centrum Rehabilitacji Nowolipie 18

Mgr Katarzyna Janiec jest psychologiem, diagnostą, absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ukończyła studia podyplomowe Diagnoza i Terapia Zaburzeń Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Posiada uprawnienia diagnosty i terapeuty SI.

Pracuje z osobami dziećmi od 2 r.ż., młodzieżą i dorosłymi. 
 
Specjalizacje:
 • Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin
 • Diagnoza dzieci od 2 r.ż. pod kątem zaburzeń Integracji Sensorycznej
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci
 • Testy osobowościowe dla dorosłych i młodzieży
 • Praca z emocjami
 • Praca nad rozwojem osobistym
Rozwiń

Psycholog, Psycholog dziecięcy
Poradnia Zdrowia Psychicznego

Mgr Dagmara Zbroch jest psychologiem, diagnostą, psychoterapeutą psychodynamicznym. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, gdzie zdobyła umiejętność z zakresu profesjonalnej pomocy psychologicznej w nurcie psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe uzyskała w V Klinice Psychiatrii w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza oraz w Poradni Psychologicznej dla kobiet po mastektomii przy Zakładzie Rehabilitacji Centrum Onkologii, Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami pracując w prywatnych przedszkolach i szkole. Prowadzi indywidualną opiekę psychologiczną, obejmującą między innymi współpracę z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami w zakresie wydawania opinii i orzeczeń. Swoją pracę z pacjentami systematycznie superwizuje u certyfikowanych superwizorów PTP.

Pracuje z dziećmi od wieku noworodkowego i dorosłymi do 35 roku życia.

Specjalizacje:

 • Zaburzenia rozwojowe i zachowania
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Uczniowie ze specyficyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • Współpraca z rodzicami i nauczycielami w zakresie dostosowywania wymagań w stosunku do uczniów posiadających opinie i orzeczenia PPP
 • Konsultacje rodzićów uczniów mających problemy dydaktyczne i wychowawcze na temat rozwoju dziecka, jego możliwości, trudności, problematycznych zachowań czy sposobu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka
 • Testy psychologiczne i kwestionariusze badające m.in inteligencję IQ, diagnozę uzdolnień i zainteresowań dziecka, gotowość szkolną, motywację do nauki oraz lęk szkolny, nieprzystosowanie społeczne dzieci w klasie szkolnej, poziom niepokoju u dzieci i młodzieży oraz diagnostyka w kierunku dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
 • Prowadzenie spotkań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla rad pedagogicznych w placówkach oświatowych
 • Psychoterapia indywidualna osób cierpiących z powodu lęków, zaburzeń nerwicowych, depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości oraz mających trudności w realcjach z innymi
Rozwiń

Psycholog
Poradnia Zdrowia Psychicznego

Mgr Monika Kowal jest psychologiem, psychoonkologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz  4- letni kurs psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT edu w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. na stażach zawodowych w: Poradni Zdrowia Psychicznego (Mariańska, Warszawa), w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Oddział Psychogeriatrii), w placówkach i ośrodkach dedykowanych pomocy seniorom z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi (choroba Alzheimera, SM). Obecnie studentka podyplomowej psychoonkologii na SWPS.

Pracuje z osobami dorosłymi.

Aktualnie pracuje w szpitalu,  z pacjentami z Oddziału Kardiologii i Kardiochirurgii (UCK WUM).

Interesuje się psychoonkologią i pomocą pacjentom w chorobie onkologicznej.
Korzysta z metody Racjonalnej Terapii Zachowania, Treningu Motywacyjnego.
Prowadzi treningi relaksacyjne, grupy wsparcia i grupy warsztatowe (psychoedukacja zdrowotna).

Specjalizacje:

 • psychoterapia indywidualna osób dorosłych  (z problemem depresji, lęku, utratą sensu, kryzysem wartości, niską samooceną),
 • pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych (zmianach życiowych, stratach bliskich, w żałobie, utratach sprawności),
 • pomoc w przezwyciężaniu przewlekłego stresu, radzenia sobie ze stresem, z trudnymi emocjami,
 • wsparcie osób przewlekle i terminalnie chorych oraz członków ich rodzin (m.in. psychoonkologia),
 • praca z osobami doświadczającymi wewnętrznych kryzysów, problemów w relacjach, z wypaleniem zawodowym,
 • pomoc osobom współuzależnionym.
Rozwiń

Psycholog, Psycholog dziecięcy
CM Koneser, CM DZIECI Koneser, Poradnia Zdrowia Psychicznego

Mgr Magdalena Hawrot-Krauze jest psychologiem i specjalistą terapii uzależnień. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie, akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tytułem specjalisty terapii uzależnień. Obecnie uczestnik 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo - behawioralnym w CBT-EDU w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie praktyk na Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadziła w trakcie stażu terapię dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów terapii integracyjno - sensorycznej.
Umiejętności w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia, osób z syndromem DDA zdobywała w trakcie pracy w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Mariańskiej w Warszawie. Obecnie współpracuje z Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku, gdzie prowadzi terapię grupową i indywidualną na Oddziale Dziennym i w Poradni Leczenia Uzależnień.

Pracuje z dorosłymi i dziećmi od 6 r.ż.

Specjalizacje:

 • Diagnoza i terapia uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych (min. hazard, zakupoholizm, pracoholizm, seksoholizm)
 • Diagnoza i terapia współuzlaeżnienia
 • Diagnoza i terapia osób z syndromem DDA
 • Psychoterapia dorosłych i dzieci od 6 r. ż. w nurcie poznawczo-behawioralnym
 • Trudności emocjonalne
 • Zaburzenia nastroju, lękowe, obsesyjno-kompulsywne
 • Problemy w relacjach interpersonalnych - zawodowych oraz rówieśniczych - szkolnych
 • Konsultacje rodzinne
 • Wsparcie w kryzysach emocjonalnych i związkowych u dorosłych
Rozwiń

Psycholog, Psycholog dziecięcy
Poradnia Zdrowia Psychicznego

Mgr Gabriela Droździel jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym (SWPS) w Warszawie. Ukończyła szkolenie podyplomowe w zakresie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej. Jest certyfikowanym mediatorem, coachem, trenerem.
Posiada doświadczenie w obszarze psychodiagnostyki osobowości zdrowej, trudności emocjonalnych, stresu, diagnozy uzdolnień i predyspozycji zawodowych.

Pracuje z dorosłymi, rodzinami, parami oraz młodzieżą od 15 r.ż.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się:

 • Diagnozą osobowości zdrowej (NEO-FFI, NEO-PR, EPQ-R)
 • Diagnozą temperamentu (FCZ-KT) i psychoedukacja związana z temperamentem
 • Diagnozą (CISS, STAI, SEG) trudności emocjonalnych i stylu reagowania na stres
 • Diagnozą uzdolnień i IQ (APIS-Z, test matryc Ravena)
 • Trudnościami emocjonalnymi (np. lęk, gniew, smutek) i w sytuacjach nasilonego stresu
 • Kontrolą emocji
 • Terapią partnerską i rodzinną w obszarze komunikacji interpersonalnej
 • Terapią rodzinną nastawioną na porozumienie
 • Trudnościami okresu dojrzewania
 • Trudnościami związanymi z kryzysami rozwojowymi osób dorosłych
 • Wypaleniem ym
 • Doradztwem zawodowym (również połączone z psychodiagnostyką)
 • Definiowaniem celów, osiąganiem celów – praca coachingowa
 • Wsparciem w rozwoju kompetencji społecznych (nieśmiałość, inteligencją emocjonalną, komunikacją interpersonalną, poczuciem własnej wartości, itp.)
 • Szkoleniami i warsztatami grupowymi
Rozwiń

Psycholog, Psycholog dziecięcy
CM DZIECI Przy Bażantarni 8B, CM Przy Bażantarni 8b , Poradnia Zdrowia Psychicznego

Mgr Sylwia Rozbicka jest psychologiem, psychoterapeutą psychodynamicznym. 
Absolwentka psychologii klinicznej. Uczestnik 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Centrum Wczesnej Interwencji "Krok po Kroku". Pełniła funkcję kierownika placówki dziennego pobytu dla osób po kryzysach psychicznych,działającej w modelu środowiskowym przy Stowarzyszeniu „Pomost”. Współpracowała z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego udzielając specjalistycznej pomocy studentom i absolwentom z niepełnosprawnościami,w tym osobom z Zespołem Aspergera. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia „Aktywnie Przeciwko Depresji” oraz Europejskiego Stowarzyszenia ds. Depresji (EDA). Realizuje projekty związane z obszarem psychiatrii i psychologii.

Pracuje z młodzieżą od 11 r.ż. i dorosłymi.

Specjalizacje:

 • psychoterapia osób dorosłych i nastolatków (od 11 r.ż.),
 • zaburzenia osobowości,zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe i zaburzenia psychotyczne,trudności okresu dojrzewania,
 • problemy w relacjach interpersonalnych – zawodowych, w bliskich związkach,rówieśniczych – szkolnych,
 • konsultacje rodzinne i psychoedukacja w ramach pracy z nastolatkami,
 • grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby afektywnej dwubiegunowej oraz ich rodzin,
 • warsztaty z zakresu asertywności i radzenia sobie ze stresem.
Rozwiń

Psycholog, Psycholog dziecięcy
CM DZIECI Przy Bażantarni 8B, CM Przy Bażantarni 8b

Mgr Marta Kobylińska jest absolwentką szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym dla dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie.

Obecnie uczestnik szkolenia w zakresie psychoterapii analitycznej grupowej i indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającej atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła liczne kursy z NVC – komunikacji opartej na empatii (Dialogue Unlimited, Szkoła Empatii).

Interesuje się technikami neurostymulacji tj. EEG biofeedback (ukończyła szkolenie w EEG w Instytucie dr M. Pakszys ) oraz treningami uwagi słuchowej (posiada certyfikat 4-tego stopnia Tomatis Development SA Luxemburg).

Pracuje z dziećmi od 10 roku życia, młodzieżą i dorosłymi.

Specjalizacje:

 • psychoterapia grupowa i indywidualna dorosłych i młodzieży,
 • konsultacje dla rodziców (problemy wychowawcze, trudności w relacjach i w komunikowaniu się z dziećmi),
 • problemy wieku dojrzewania,
 • zaburzenia emocjonalne (nerwicowe, lękowe, depresyjne),
 • trudności związane z przechodzeniem przez kolejne etapy rozwoju, podejmowaniem lub traceniem ról społecznych,
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych (okołorozwodowe zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy itp.),
 • możliwość konsultacji dotyczących zaburzeń przetwarzania słuchowego.
Rozwiń

Psycholog, Psycholog dziecięcy
CM DZIECI Wałbrzyska 44/46, Poradnia Zdrowia Psychicznego

Mgr Barbara Janiec - psycholog, psychoterapeuta integracyjny, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie w pracy terapeutycznej. Prowadzi szkolenia w dziedzinie promocji zdrowia i treningi interpersonalne. Autorka publikacji o charakterze psychoedukacyjnym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i psychoterapię rodzin. Proponuje spotkania wspierające rozwój osobowości, realizowane według autorskiego projektu „Go & Grow”.

W terapii stosuje wieloaspektowe podejście (łączenie różnych technik terapeutycznych).

Pracuje z dziećmi od 10 r.ż. i dorosłymi.

Specjalizacje:

 • Psychoterapia systemowa rodzin
 • Psychoterapia par
 • Psychoterapia indywidualna
 • Trening autogenny w przypadku nadciśnienia oraz trudności radzenia sobie ze stresem
 • Metoda autohipnozy Ericksonowskiej w przypadku różnych jednostek chorobowym
 • Terapia zaburzeń psychosomatycznych
Rozwiń

Neuropsycholog , Neuropsycholog dziecięcy, Psycholog, Psycholog dziecięcy
CM Koneser, CM DZIECI Koneser, Poradnia Zdrowia Psychicznego

Mgr Paulina Mikołajczyk jest psychologiem i neuropsychologiem, absolwentką Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz dziećmi od 2 roku życia.

Specjalizacje:

 • prowadzenie diagnostyki przesiewowej w kierunku integracji sensorycznej
 • diagnostyka i terapia ręki
 • diagnostyka i terapia autyzm
 • diagnostyka i terapia zaburzeń neuropsychologicznych
 • prowadzenie treningów umiejętności społecznych
 • diagnostyka i terapia wspierająca zaburzeń rozwojowych u dzieci
 • diagnostyka i terapia wspierająca zaburzeń lękowych
 • diagnostyka i terapia depresji
Rozwiń