Podstawowa opieka zdrowotna NFZ

podstawowa opieka zdrowotna nfz

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) pozwala na bezpłatne korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ. Teraz można złożyć deklarację przystąpienia do POZ także online.

W związku z coraz większą liczbą zachorowań na COVID-19, korzyści z zapisania się do Poradni POZ są jeszcze większe:

 • szybki kontakt z lekarzem internistą i pediatrą w ramach NFZ,
 • bezpłatne telekonsultacje,
 • zwolnienie lekarskie na wypadek choroby, w tym COVID-19,
 • e-recepta, bez konieczności wychodzenia z domu,
 • badania obrazowe (USG, RTG) i laboratoryjne,
 • skierowanie na badanie w kierunku koronawirusa,
 • szczepienia obowiązkowe dla dzieci,
 • możliwość zapisania całej rodziny.

Podstawowa Opieka Zdrowotna to część systemu opieki zdrowotnej, która umożliwia osobom uprawnionym korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, telemedycznie, jak również w domu Pacjenta – w przypadkach uzasadnionych medycznie. Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w Centrum Medycznym Damiana przy al. Zjednoczenia 36.

Do Podstawowej Opieki Zdrowotnej mogą przystąpić jedynie osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Sprawdź, czy jesteś objęty ubezpieczeniem na stronie: https://www.zus.pl/pue.

Dlaczego warto dołączyć do POZ w Centrum Medycznym Damiana?

Pacjenci, którzy wybrali lekarza POZ w Centrum Medycznym Damiana mają możliwość skorzystania ze sprawnej realizacji bezpłatnych świadczeń w ramach NFZ:

Podstawowa opieka zdrowotna NFZ

wizyty lekarza internisty i pediatry od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

Podstawowa opieka zdrowotna NFZ

telekonsultacje z lekarzem internistą i pediatrą (szczególnie zalecane w przypadku występowania takich objawów jak:gorączka, kaszel, katar, "łamanie w kościach" czy ból gardła, deklarację można wówczas złożyć przez stronę: https://pacjent.gov.pl/)

Podstawowa opieka zdrowotna NFZ

skierowania do poradni specjalistycznej NFZ

Podstawowa opieka zdrowotna NFZ

skierowania na leczenie szpitalne, uzdrowiskowe oraz rehabilitacje

Podstawowa opieka zdrowotna NFZ

dostęp do obowiązkowych szczepień ochronnych

Podstawowa opieka zdrowotna NFZ

skierowania na bezpłatne badania diagnostyczne

Podstawowa opieka zdrowotna NFZ

wystawianie recept na leki (w tym leki refundowane)

Podstawowa opieka zdrowotna NFZ

wydawanie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna NFZ

zlecenie na transport sanitarny

Podstawowa opieka zdrowotna NFZ

porady patronażowe i badania bilansowe u dzieci i młodzieży

Podstawowa opieka zdrowotna NFZ

opieka pielęgniarki

Dodatkowo każdy Pacjent zgłoszony do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Centrum Medycznym Damiana otrzymuje dodatkowo 50% zniżki na jednorazową konsultację lekarza specjalisty oraz 5% zniżki na zabieg operacyjny.

Kim jest lekarz POZ?

Lekarz POZ jest zazwyczaj pierwszym lekarzem do którego się udajemy kiedy zaczynamy mieć problemy zdrowotne. To on przeprowadza badania, podejmuje decyzje i w razie potrzeby kieruje na dalszą diagnostykę (badania laboratoryjne, obrazowe i nie obrazowe - EKG, USG, RTG), kieruje do innego specjalisty lub do szpitala. Lekarz POZ może skierować Pacjenta na leczenie uzdrowiskowe oraz rehabilitację. Dodatkowo lekarz dba o promocję zdrowia i profilaktykę (np. chorób układu krążenia). Lekarz POZ może również zadecydować o tym, czy pacjent może skorzystać z przejazdu środkami transportu sanitarnego. Udziela porad patronażowych oraz wykonuje badania bilansowe u dzieci i młodzieży, a także wystawia orzeczenia i zaświadczenia o stanie zdrowia.

Lekarz POZ odpowiada także za wykonywanie szczepień ochronnych, w tym szczepień u dzieci i młodzieży. Obowiązujący kalendarz szczepień możesz pobrać TUTAJ.

Pielęgniarka POZ

Do świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej zalicza się także profilaktyczną opiekę sprawowaną przez pielęgniarkę. Jej praca obejmuje działania profilaktyczne, lecznicze, diagnostyczne, pielęgnacyjne oraz rehabilitacyjne, czyli:

 • wizyty patronażowe w 3. i 4. miesiącu życia,
 • testy przesiewowe w 12. miesiącu życia oraz w wieku 2, 4 i 5 lat,
 • wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy POZ oraz pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, również w domu pacjenta.

Deklaracje POZ

Aby zostać naszym pacjentem i korzystać z pomocy lekarza i pielęgniarki w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) należy złożyć deklaracje przystąpienia do POZ online lub pisemnie w rejestracji dowolnego Centrum Medycznego Damiana.

Deklaracje możesz pobrać z naszej strony internetowej lub poprosić o nią pracownika rejestracji dowolnego Centrum Medycznego Damiana.

Deklaracja - internista
Deklaracja - pediatra
Deklaracja - pielęgniarka

Złożenie deklaracji jest bezpłatne. Przed złożeniem deklaracji nie ma konieczności, aby pacjent wypisywał się z poprzedniej placówki, w której korzystał z Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Dodatkowo istnieje możliwość złożenia deklaracji również w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W tym celu należy wypełnić deklarację przystąpienia do POZ i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Wystarczy założyć konto na www.pacjent.gov.pl, wybrać placówkę Centrum Medycznego Damiana oraz wskazać dedykowanego lekarza internistę (dorośli), pediatrę (dzieci) oraz pielęgniarkę. Konieczne jest złożenie 2 deklaracji - na internistę i pielęgniarkę lub pediatrę i pielęgniarkę. Brak złożenia obu deklaracji spowoduje, że podczas wizyty nie będą mogły odbyć się procedury pielęgniarskie.

Jak złożyć deklarację on-line? Pobierz instrukcję.

Jak zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta?

Podstawowe informacje

 • Bezpłatna Podstawowa Opieka Medyczna w ramach NFZ jest dostępna w Centrum Medycznym przy Al. Zjednoczenia 36. Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.
 • Udzielane są świadczenia z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
 • Udzielanie świadczeń odbywa się na podstawie złożonej do Centrum Medycznego Damiana deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane bez skierowania.
 • Pacjent może swobodnie i bezpłatnie zmienić świadczeniodawcę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym, a w sytuacji każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł.
 • Bezpłatnie można zmienić wybór świadczeniodawcy lub lekarza POZ jeśli pacjent zmienił miejsce zamieszkania lub zaprzestano udzielania świadczeń wybranego lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Nie ponosi również opłaty pacjent, którego lekarzem POZ jest lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, a osiągnął on 18 rok życia.
 • W sytuacji gdy pacjent ukończył 18 roku życia, deklaracje złożone przez jego przedstawiciela ustawowego w jego imieniu zachowują ważność do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia w sytuacjach uzasadnionych medycznie. W przypadku chorób przewlekłych, kontynuacji leczenia oraz w przypadku gdy wizyta w poradni nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej, świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 • W sytuacji gdy pacjent nagle zachoruje lub jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. w delegacji, na urlopie lub podczas wizyty u rodziny), istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego świadczeniodawcy POZ mającego podpisaną umowę z NFZ (niż wskazany w deklaracji).

Potwierdzenie prawa do świadczeń

Prawo do świadczeń jest potwierdzane w dniu udzielenia świadczenia, poprzez system E-WUŚ lub inny dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, a w przypadku braku takiej możliwości poprzez złożenie stosownego oświadczenia o prawie do świadczeń zgodnie ze wzorem określonym prze Ministerstwo Zdrowia.

Prawo do świadczeń dziecka do 3 miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL potwierdzane jest numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.

Na jakie badania może skierować lekarz POZ?

W przypadku, lekarz POZ stwierdzi, że ze względu na stan zdrowia pacjenta konieczna jest konsultacja lub leczenie u lekarza specjalisty, albo konieczne jest wykonanie badania diagnostycznego – wystawi odpowiednie skierowanie.

Zakres badań jakie może zlecić lekarz POZ

Pacjent nie ma prawa żądać od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej skierowania na wizytę do specjalisty, na badania lub do szpitala. . Decyzja o wystawieniu takiego skierowania należy do lekarza, na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz aktualnej wiedzy medycznej.

Dodatkowe informacje

Skargi i wnioski

Każdemu pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w formie:

 • ustnej, pracownikowi Centrum Medycznego Damiana Holding sp. z o.o.,
 • pisemnej, pocztą tradycyjną lub na formularzu dostępnym w recepcji lub online,
 • telefonicznej, 22 566 22 22,
 • e-mail, reklamacje@damian.pl

Czas rozpatrywania, w przypadku reklamacji serwisowych wynosi 7 dni roboczych, natomiast w przypadku reklamacji medycznych 14 dni roboczych. Terminy te mogą ulec wydłużeniu z przyczyn merytorycznych. W przypadku zgłoszenia reklamacji w imieniu osoby bliskiej, ze strony Centrum Medycznego Damiana następuje kontakt z pacjentem, celem potwierdzenia zgłoszenia i uzupełnienia reklamacji o niezbędne informacje.

Mazowiecki OW NFZ rozpatruje skargi i wnioski:

 • pocztą na adres: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
 • na adres e-mail: kancelaria@nfz-warszawa.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrzynki: /016ndson16/skrytka)
 • faksem pod nr 22 582 84 21

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna są to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia – niezależnie od miejsca pobytu oraz złożonej deklaracji.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, ale jeśli nie ma objawów sugerujących zagrożenie życia lub istotny uszczerbek na zdrowiu, a zastosowane leki dostępne bez recepty lub środki domowe nie przyniosły oczekiwanego rezultatu;
 • jeśli oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia pacjenta.

Miejsca gdzie są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Najbliższe miejsce, w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

 • Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Cegłowska 80, Warszawa - Bielany, tel.(22) 569-01-84

Inne miejsca można znaleźć korzystając z wyszukiwarki: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PomocNocna

Transport sanitarny w ramach POZ

Transport sanitarny w ramach POZ jest obsługiwany przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans", ul. Poznańska 22,00-685 Warszawa.

Transporty przyjmowane są telefonicznie pod numerami (22) 843-58-16 oraz (22) 853-21-89 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00. Transport realizowany jest na podstawie skierowania od lekarza POZ.

Telefoniczna informacja NFZ 24h/dobę

Pod numerem jest możliwość uzyskania informacji o:

 • udzielanych świadczeniach opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z mazowieckim oddziałem NFZ,
 • średnim czasie oczekiwania na świadczenie,
 • pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Powyższe informację można uzyskać pisząc na adres e-mailowy tip@nfz.gov.pl.

Badania RTG

Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza POZ na badanie radiologiczne mogę je wykonać w Placówce Centrum Medycznego Damiana, ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Badanie to nie wymaga zapisu.

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Budynek posiada windę oraz łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

ZADZWOŃ