Logopeda Gdańsk

Data publikacji: 14.09.2021 ,Data aktualizacji: 17.08.2022
Czas czytania: 6 minut
logopeda gdansk

Logopeda jest specjalistą odpowiedzialnym za rozwój mowy i jej zaburzenia. Pomaga dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym. 

Szukasz dobrego logopedy w Gdańsku? Umów się na wizytę w MindHealth - Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdańsku. Nasi wykwalifikowani logopedzi posiadają doświadczenie w terapii osób, u których diagnozuje się wady wymowy czy zaburzenia neurorozwojowe. Zapraszamy na konsultacje! 

 

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

Spis treści: 


Logopeda Gdańsk – dlaczego warto udać się na konsultację?

Logopeda to specjalista zajmujący się profilaktyką i wspieraniem prawidłowości w rozwoju mowy u dzieci po wcześniejszej, uszczegółowionej diagnozie logopedycznej. Podczas spotkań ze specjalistą, uczestnicy wykonują ćwiczenia usprawniające wymowę.

Konsultacja i terapia logopedyczna dają realną szansę na poprawę umiejętności sprawnego komunikowania się, które jest podstawową umiejętnością społeczną. Im szybciej podjęta interwencja logopedyczna, tym większa szansa na zmniejszenie a nawet całkowite usunięcie powstałych wad wymowy.

Mówienie, słyszenie, rozumienie – na co dzień nie zastanawiamy się, jak istotne są to umiejętności. To dzięki komunikacji wyrażamy siebie, swoje potrzeby, rozwiązujemy problemy i poznajemy świat. Wsparcie logopedyczne to coraz powszechniej stosowana profilaktyka – zarówno przez rodziców dzieci z wadami wymowy, jak i osoby dorosłe.

Wymiana informacji i przekazywanie treści, z wadą wymowy „w tle”, nierzadko skazuje dziecko na stres i niezrozumienie. Logopedzi przeprowadzający diagnozę, wspólnie z rodzicami (opiekunami) podejmują decyzję o dalszym postepowaniu i terapii.

Chcesz umówić się do doświadczonego logopedy w Gdańsku? Zajęcia prowadzone są stacjonarnie w gdańskim Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Nasi specjaliści posiadają niezbędne wykształcenie, umiejętności i predyspozycje do pracy z pacjentem w szczególności dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, ze zdiagnozowanymi problemami neurologicznymi a także psychologicznymi.


Logopeda – kompetencje zawodowe

Kompetencje zawodowe logopedy, uprawniają do:

 • przeprowadzania badań logopedycznych (ustalanie stanu rozwoju mowy, określanie potencjalnych zaburzeń w sposobie komunikowania się);
 • interpretowania i oceniania wyników przeprowadzonych badań diagnostycznych;
 • formułowania wskazań logopedycznych z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji (zdrowotnych) pacjenta;
 • ustalania dalszego postępowania korekcyjno-terapeutycznego;
 • weryfikowania narzędzi i technik badawczych, ich opracowywanie i adaptowanie do wymagań pacjenta;
 • organizowania spotkań z pacjentami gabinetu logopedycznego;
 • współpracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w zakresie terapeutycznym, którego celem jest zmniejszenie, usunięcie lub przeciwdziałanie zaburzeniom mowy;
 • planowania i realizacji ćwiczeń, których celem jest zmniejszenie lub usunięcie defektów w komunikacji językowej;
 • współpracy z rodzicami (opiekunami) pacjentów objętych opieką logopedyczną (konsultacja, poradnictwo, pomoc w realizacji ćwiczeń domowych);
 • prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie czytania i pisania.

Logopedia - specjalizacje

Logopedzi, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz ukończoną specjalizację, podejmują współpracę z Pacjentem o szczególnych potrzebach.

Jakie wyróżniamy specjalizacje logopedyczne? Należą do nich:

 • Neurologopeda – praca z Pacjentem, u którego występują zaburzenia mowy wynikające z dysfunkcji układu nerwowego;
 • Oligofrenologopeda – terapia i wspomaganie funkcji mowy u osób z niepełnosprawnością umysłową;
 • Surdologopeda – specjalista zajmuje się rehabilitacją i leczeniem mowy Pacjentów z uszkodzeniami słuchu;
 • Balbutologopeda – współpracuje z osobami z zaburzeniami w płynności mowy (np. jąkanie).
KUP ONLINE

Kiedy udać się do logopedy w Gdańsku?

Do najczęściej występujących wad wymowy (i nie tylko) zalicza się m.in.:

 • nieprawidłowa realizacja poszczególnych głosek lub ich grup: seplenienie, rotacyzm, lambdacyzm, kappacyzm, gammacyzm, wieloraka dyslalia;
 • dysleksja;
 • dysgrafia;
 • dysortografia;
 • afonia;
 • mutyzm, mutyzm wybiórczy;
 • mowa bezdźwięczna;
 • inne nietypowe wady wymowy.

Pacjentami gdańskiego gabinetu logopedycznego są Pacjenci, u których diagnozuje się:

 • wady wymowy i zaburzenia mowy – atypowy sposób mówienia;
 • problemy z narządem słuchu i słyszeniem (wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy);
 • jąkanie, „zacinanie się”, powtarzanie sylab;
 • mówienie przez nos, nosowanie (rynolalia);
 • ograniczenie czynności mówienia u dziecka;
 • zaburzenia układu nerwowego;
 • brak mowy lub ograniczenia nietypowe dla okresu rozwoju dziecka;
 • opóźniony rozwój mowy – ORM, opóźnienia rozwojowe;
 • niepokojące zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy.

dobry logopeda gdańsk


Jak powstają wady wymowy?

Istnieje szereg przyczyn powstawania wad wymowy. Wśród nich wyróżnia się m.in.:

 • wada zgryzu lub uzębienia;
 • niska sprawność narządu artykulacyjnego:
  • ruchomy narząd mowy: wargi, język;
 • ankyloglosja:
  • skrócone wędzidełko języka lub jego wadliwy przyczep,
  • najczęściej występująca wrodzona anomalia języka skutkująca całkowitym lub częściowym przytwierdzeniem języka do dna jamy ustnej;
 • niedosłuch:
  • opóźnienie lub zaburzenie słuchu mownego (tzw. słuchu fonematycznego),
 • przerost migdałków podniebiennych;
 • niepoprawne wzorce najbliższego otoczenia (rodzina):
  • zdrobnienia, zmiękczenia, zbyt szybkie tempo mowy, wada wymowy u osób najbliższych.

Logopeda Gdańsk - cele terapii logopedycznej

Celem terapii logopedycznej jest:

 • usuwanie lub umniejszanie wad wymowy;
 • przeciwdziałanie pogłębianiu się wad wymowy;
 • wypracowywanie prawidłowej sprawności językowej;
 • nauka mowy w przypadku jej niewykształcenia, nieprawidłowego wykształcenia lub jej przywracanie w przypadku utraty;
 • wypracowanie optymalnego poziomu sprawności aparatu mowy;
 • wyrównywanie opóźnień rozwojowych dotyczących mowy;
 • likwidacja psychologicznych przyczyn i skutków zaburzeń w obrębie mowy i komunikacji.

Zaburzenia zdolności językowych i nie tylko wg ICD-10

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, definiuje zaburzenia rozwoju psychologicznego, posiadające cechy wspólne tj.:

 • wczesny początek (pojawienie się);
 • opóźnienie lub upośledzenie rozwoju funkcji związanych z fizjologicznym dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego;
 • stały przebieg.

Do tego rodzaju dysfunkcji kategoryzuje się m.in. zaburzenia zdolności językowych, które w wielu przypadkach ulegają stopniowemu zmniejszeniu wraz z wiekiem. Wyróżnia się:

 • specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka;
 • specyficzne zaburzenia artykulacji;
 • zaburzenia ekspresji mowy;
 • zaburzenie rozumienia mowy;
 • inne i nieokreślone zaburzenia rozwoju mowy i języka.

Oddziaływaniu terapeutycznemu w gabinecie logopedycznym, poddawani są również Pacjenci, u których diagnozuje się:

 • specyficzne zaburzenia czytania;
 • specyficzne zaburzenia ortograficzne;
 • specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych;
 • mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych.
KUP ONLINE

Wizyta u logopedy w Gdańsku - dziecko

Gdańskie centrum zdrowia oferuje profesjonalną pomoc i wsparcie logopedyczne. Nasi specjaliści zajmują się diagnozowaniem stanu rozwoju mowy dziecka i podejmują leczenie terapeutyczne w przypadku małego pacjenta z dysfunkcjami powstałymi w sposobie komunikowania się.

Motywacją do skonsultowania małego pacjenta u logopedy powinien być brak lub ograniczony zasób słownictwa w określonym wieku. Na przykład:

 • dziecko w wieku 3 lat ma problemy z wymową głosek: p, b, m, p’, b’, m’, f, w, f’, w’, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, k’, g’, ch, t, d, n, l, l’, j, ł,
 • dziecko w wieku 4 lat zamienia dźwięczne głoski na bezdźwięczne np. d na t.

Jeśli Twoje dziecko jest w wieku przedszkolnym, skonsultuj się z logopedą, jeśli:

 • dziecko późno zaczęło wymawiać pierwsze wyrazy;
 • tempo nabywania umiejętności językowych jest u Twojego dziecka powolne lub sprawia trudności;
 • zauważasz u dziecka trudności z rozumieniem prostych poleceń;
 • zazwyczaj dziecko komunikuje się za pomocą gestów;
 • dziecko przewlekle choruje na zapalne stany górnych dróg oddechowych;
 • dziecko nieprawidłowo połyka, z językiem wsuniętym między zęby;
 • zauważasz pojawiające się zaburzenia w obrębie płynności mowy;
 • dziecko nawykowo oddycha ustami i nie potrafi wydmuchać noska;
 • pewne czynności wywołują u dziecka silny odruch wymiotny np. mycie zębów, żucie pokarmu;
 • dziecko ma widoczną wadę zgryzu.

logopeda gdańsk


Cele konsultacji logopedycznej w Gdańsku - osoba dorosła

Dorastająca młodzież i osoby dorosłe korzystające z usług logopedycznych, konsultują się ze specjalistami w celu:

 • poprawy dykcji;
 • regulacji płynności i tempa mowy;
 • zmniejszenia słyszalności wad wymowy (np. seplenienie);
 • regulacji powstałych wad w budowie narządów mowy (np. po urazach, w wyniku wad zgryzu);
 • podjęcia terapii w przypadku jąkania się;
 • podjęcia rehabilitacji po uszkodzeniu lub utracie mowy w wyniku choroby lub wypadku (np. afazja – udar).

Słownik logopedyczny

Deformacja głoski

Deformacja głoski definiowana jest jako forma dyslalii, czyli braku prawidłowej realizacji fonemu w konsekwencji czego wytwarzane są nietypowe i niewystępujące głoski międzyzębowe, boczne spiranty lub mowa języczkowa.

Reranie

Nieprawidłowa artykulacja i słyszalna, wibracyjna mowa. Reranie (rotacyzm) jest zaburzeniem polegającym na niewłaściwym wymawianiu głoski ”r”. Wyróżnia się:

 • rotacyzm właściwy (inaczej deformację, zniekształcenie głoski „r”);
 • pararotacyzm (zastępowanie głoski „r” inną głoską);
 • mogirotacyzm (opuszczanie głoski „r”).

Dysfonia

To zaburzenia głosu dotyczące wszystkich składowych akustycznych – cech głosu tj.:

 • częstotliwość;
 • poziom głośności;
 • czasu trwania;

Do dysfonii zaliczana jest t.zw. „chrypka”.

Dyzartria

Zaburzenie komunikacji językowej wywołane uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego. W wyniku porażenia mięśni, pojawiają się dysfunkcje (zaburzenia oddechowo-fonacyjno-artykulacyjne) i deformacje foniczne.


Ile kosztuje konsultacja z logopedą w Gdańsku?

Koszt wizyty u logopedy w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth zaczyna się od 130 zł.* Serdecznie zapraszamy!


* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KUP ONLINE