Logopeda Katowice

Data publikacji: 31.05.2021
Czas czytania: 6 minut
Logopeda Katowice

Zauważasz u swojego dziecka problemy z wymową lub wysławianiem się? Chciałbyś uporać się ze swoim zaburzeniem mowy? Szukasz dobrego logopedy w Katowicach? Skorzystaj z pomocy wykwalifikowanych specjalistów logopedii w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Katowicach. Zapraszamy na konsultacje!

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

Spis treści:


Kim jest logopeda?

Logopeda specjalizuje się w kształtowaniu prawidłowej mowy oraz usuwaniu wad i powstałych zaburzeń w tym zakresie. Logopedzi zajmują się diagnozą i terapią logopedyczną powstałych dysfunkcji w mowie i komunikowaniu się oraz profilaktyką i edukacją logopedyczną.

Logopeda powinien posiadać odpowiednie wykształcenie, kompetencje i predyspozycje do wykonywania zawodu zwłaszcza, jeśli planuje współpracować z określoną grupą pacjentów: dzieci, dorastająca młodzież, osoby dorosłe, osoby chore, osoby niepełnosprawne.

Praca logopedyczna to umiejętność sprawnego i zrozumiałego dla pacjenta sposobu kontaktowania się i komunikowania. Zawód wymaga od specjalisty empatii, samodzielności, cierpliwości, wytrwałości i umiejętności inicjowania działań. Logopedzi posiadają łatwość wypowiadania się i postępowania z drugim człowiekiem.

Logopeda w swej codziennej praktyce ma do czynienia z osobą wykazującą mniejsze lub większe trudności w porozumiewaniu się, a zatem nie „leczy" choroby, jakąkolwiek ma ona nazwę, lecz człowieka.

Czym zajmuje się logopeda?

Specyfika zawodu logopedy wymaga odpowiedniego wykształcenia i przygotowania się do pracy z pacjentem małym i dużym, dlatego w praktyce specjaliści dysponują nie tylko podstawową, ale również dodatkową wiedzą z zakresu m.in.:

 • ortodoncja;
 • psychologia rozwojowa;
 • psychologia kliniczna;
 • psychiatria;
 • neurologia;
 • surdologopedia;
 • tyflologopedia;
 • balbutologopedia;
 • gerontologopedia;
 • glottodydaktyka;
 • onkologopedia;
 • rehabilitacja głosu;
 • logorytmika i wiele innych.

Zakres pracy logopedy

Pacjenci gabinetu logopedycznego w Katowicach, zmagają się z zaburzeniami mowy o różnej etiologii. Pogłębiające się zaburzenia, wady, trudności mowy, w wysławianiu się, płynności, artykulacji czy fonacji – potrafią skutecznie osłabić pewność siebie oraz obniżyć jakość życia.

Ciężkie wady wymowy utrudniają kontakt i komunikowanie się z innymi osobami oraz ograniczają spełnienie umiejętności niezbędnych np. w podjęciu wymarzonego zatrudnienia (zdobycia zawodu czy wykształcenia).

Zakres terapii logopedycznej to m.in.:

 • konsultacja logopedyczna, diagnozowanie i ustalenie celów terapeutycznych;
 • przeprowadzanie badań logopedycznych;
 • ustalenie i ocena stanu rozwoju mowy dziecka i ewentualnych zaburzeń w komunikowaniu;
 • opracowywanie narzędzi badawczych i terapii logopedycznej adekwatnej m.in. do wieku dziecka;
 • przeprowadzanie postępowania korekcyjno-terapeutycznego;
 • diagnozowanie noworodków, dzieci, młodzieży, osób dorosłych, pacjentów: po wypadkach, urazach, w trakcie leczenia, w trakcie rehabilitacji, z niepełnosprawnościami;
 • terapia mowy u Pacjentów:
  • z wadami zgryzu, pacjenci ortodontyczni;
  • po uszkodzeniu mózgu (po wypadkach, w trakcie leczenia, logopedyczna dotycząca pacjentów w śpiączce);
  • po chorobach nowotworowych;
  • z utratą zdolności mowy (afazja);
  • w leczeniu zastępczym (po usunięciu krtani);
  • autyzmem, zespołem Aspergera.
 • wczesna diagnoza oraz terapia logopedyczna w pokonywaniu trudności w czytaniu, pisaniu, dysleksji, dysortografii, dysgrafii;
 • monitorowanie postępowania terapeutycznego oraz profilaktyka w zakresie czytania i pisania;
 • profilaktyka terapeutyczna w celu usuwania lub zmniejszania zaburzeń związanych z mową i komunikacją językową;
 • przeprowadzanie konsultacji z rodzicami i opiekunami;
 • edukacja w zakresie; postępowania terapeutycznego dzieci i młodzieży objętej opieką logopedyczną.

Już dziś KUP ONLINE wizytę u logopedy!


Logopeda Katowice - wady wymowy

Najczęściej występującymi wadami wymowy są m.in.:

 • nieprawidłowa realizacja poszczególnych głosek lub ich grup: seplenienie, rotacyzm, lambdacyzm, kappacyzm, gammacyzm, wieloraka dyslalia;
 • wady wymowy i zaburzenia mowy – atypowy sposób mówienia, niepokojące zmiany w mówieniu, ograniczenie mowy u dziecka ;
 • jąkanie, „zacinanie się”, powtarzanie sylab;
 • nosowanie (rynolalia), nawykowe mówienie przez nos;
 • mowa bezdźwięczna;
 • zaburzenia układu nerwowego (dyslalia, afazja, dysartia);
 • brak mowy lub ograniczenia nietypowe dla okresu rozwoju dziecka (opóźniony rozwój mowy – ORM, opóźnienia rozwojowe);
 • problemy z narządem słuchu i słyszeniem;
 • niepokojące zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy.

„Mowa nie jest czymś oderwanym od naszej osobowości, stąd i działania logopedy powinny mieć charakter polimodalny, wieloprofilowy, interdyscyplinarny, tj. ukierunkowane na wszystkie sfery rozwoju człowieka, z którymi mowa ma istotne powiązania”

Logopeda Katowice

Logopeda Katowice – co warto wiedzieć?

Logopedzi, to specjaliści w zakresie komunikacji językowej w mowie i piśmie. Logopedia jest działem pedagogiki zajmującej się: kształtowaniem prawidłowej mowy w okresie jej rozwoju i usuwaniem wad wymowy

Osoby wykwalifikowane w zawodzie, świadomie kształcą sposób komunikacji i usuwają jej zaburzenia u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Zawód logopedy jest regulowany prawnie i ujęty w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227) z kodem 229402.

To właśnie logopedzi odkrywają możliwości głosu i mowy wykorzystywane w sferze osobistej – na co dzień, w domu, w szkole oraz w pracy. Poprawny sposób komunikowania się jest bardzo ważny, dlatego warto jak najszybciej rozpocząć działania terapeutyczne i edukacyjne, aby zmniejszyć ryzyko pogłębiania się zaburzeń mowy.


Logopedia - specjalizacje

Ze względu na rodzaj występujących zaburzeń mowy (sposobu komunikacji) zawód logopedy możemy podzielić na kilka specjalności:

 • Logopeda o specjalności ogólnej
  • konsultowanie i wywiad z osobami chorymi oraz ich rodziną/opiekunami,
  • ogólna terapia mowy,
  • poradnictwo logopedyczne,
  • badanie stanu mowy,
  • badanie stanu narządów słuchu,
  • dobór terapii i leczenia z uwzględnieniem sytuacji pacjenta, jego zainteresowań i możliwości,
  • edukacja logopedyczna.
 • Surdologopeda
  • praca z osobami głuchymi i niedosłyszącymi,
  • działania skoncentrowane na doskonaleniu języka, akcentu, intonacji,
  • rozwijanie słownictwa (i jego zasobu),
  • znajomość oferty rynkowej aparatów słuchowych, urządzeń elektronicznych służących wzmocnieniu głośności odbieranych dźwięków u osób niedosłyszących,
  • poznanie zasad funkcjonowania oraz obsługą aparatów słuchowych,
  • organizowanie i prowadzenie ćwiczeń: terapeutycznych, słuchowych i gramatycznych,
  • współpraca z rodzinami i opiekunami pacjentów objętych procesem terapeutycznym i leczniczym,
  • edukacja logopedyczna.
 • Neurologopeda
  • praca z osobami u których rozpoznano uszkodzenie układu nerwowego,
  • badanie słuchu u pacjentów,
  • zapoznanie się z wynikami badań, interpretacja i diagnozowanie zaburzeń mowy na podstawie wyników: foniatrycznych, neurologicznych, psychologicznych,
  • organizowanie i prowadzenie zajęć logopedycznych dostosowanych do stanu i możliwości pacjenta,
  • współpraca z rodzinami i opiekunami pacjentów objętych procesem terapeutycznym i leczniczym,
  • edukacja logopedyczna.

Surdologopedia

Zdobyte kwalifikacje w zakresie surdologopedii umożliwiają:

 • diagnozę percepcji mowy;
 • przygotowanie programu i realizację terapii surdologopedycznej;
 • prowadzenie zajęć rozwijających umiejętność rozumienia oraz tworzenia wypowiedzi słownych;
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych w zakresie nabywania umiejętności czytania i pisania u pacjentów z różnymi zaburzeniami słuchu;
 • prowadzenie zajęć rozwijających funkcje psychomotoryczne;
 • prowadzenie zajęć rozwijających funkcje poznawcze;
 • wprowadzanie metod wspomagających, w trakcie terapii surdologopedycznej w tym m.in.:
  • język migowy;
  • fonogesty.

Neurologopedia

Specjalista w dziedzinie neurologopedii uzyskuje szczególne kwalifikacje umożliwiające:

 • diagnozowanie neurologopedyczne;
 • prowadzenie terapii neurologopedycznej;
 • analizowanie wyników badań specjalistycznych w tym: neurologicznych, psychologicznych, audiologicznych i innych
 • opracowywanie i dostosowywanie odpowiednich metod i form terapii ukierunkowanych na zaburzone – w wyniku choroby/wypadku – czynności językowe;
 • monitorowanie wyników terapii neurologopedycznej;
 • współpracę z innymi specjalistami zespołu leczniczo-rehabilitacyjnego i orzeczniczego.

Jak wygląda wizyta u logopedy?

Logopedzi zajmują się złożonymi problemami w komunikacji (logopedia specjalistyczna) oraz prostymi wadami wymowy (logopedia korekcyjna). Logopeda współpracujący z dzieckiem, zazwyczaj opiera się na zadaniach i ćwiczeniach, które mają wspierać np. poprawną wymowę głosek.

Praktyka logopedyczna nie tylko wymaga odpowiednich kwalifikacji, ale również doświadczenia i nabywania nowej wiedzy m.in. z zakresu: psychologii, pedagogiki, medycyny czy rehabilitacji. Nie bez znaczenia pozostają umiejętności praktyczne oraz odpowiednie wyposażenie gabinetu (w tym odpowiednie urządzenia, lustra).

Pierwsza wizyta u specjalisty zazwyczaj odbywa się w związku z zaobserwowaną przez pedagogów w placówce szkolnej (lub przedszkolu) – wadą wymowy. Podczas pierwszych wizyt rodzina/opiekunowie oraz dziecko, zapoznają się z zakresem pracy, celem ćwiczeń i profilaktyką ukierunkowaną na zmniejszenie lub usunięcie błędów w mowie, porozumiewaniu się czy pisaniu.

Dziecko powinno ćwiczyć również w domu (z najbliższymi), aby utrwalić to, co w gabinecie logopedycznym zostaje wypracowywane. W zależności od rodzaju zaburzenia i stopnia jego złożoności, poradnictwo logopedyczne może trwać nawet przez dłuższy czas. Ćwiczenia logopedyczne powinny angażować dziecko do współpracy i motywować do wykonywania specjalistycznych zaleceń w oparciu np. o zabawę.


Ile kosztuje konsultacja z logopedą w Katowicach?

Koszt wizyty u logopedy w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth zaczyna się od 130 zł.* Serdecznie zapraszamy do zapisów!

 

*Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KUP ONLINE

Literatura tematu: