Logopeda Toruń - zadania, przebieg wizyty, rodzaje wad wymowy

Data publikacji: 04.05.2022
Czas czytania: 7 minut
dobry logopeda Toruń Mind Health

Profilaktyka zdolności komunikacyjnej, diagnozowanie i terapia zaburzeń – to najważniejsze czynności podejmowane przez logopedę. Z zasady – w przypadku zaburzeń mowy u dzieci – im szybsza interwencja logopedyczna, tym krótszy czas terapii i większa efektywność leczenia.

Szukasz dobrego logopedy w Toruniu? Pomoc doświadczonych specjalistów z zakresu logopedii oferuje MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

Spis treści:


Kim jest logopeda?

Logopeda to specjalista w zakresie logopedii – działu pedagogiki, który zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy w okresie jej rozwoju. Specjaliści współpracują z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, pomagają usuwać lub łagodzić powstałe wady wymowy.

Logopeda - torun

Logopeda - dzieci i młodzież

od 120 zł

KUP WIZYTĘ

Logopeda to osoba, która z definicji prowadzi badania i wszelkie działania praktyczne w zakresie diagnostycznym stanu rozwoju mowy. Logopedzi Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth podejmują się ogólnej terapii zaburzeń komunikacji w różnych sferach aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej.

Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności regulowanych prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, logopeda to zawód, który posiada uwarunkowania w aktach prawnych, wpisany w ww. klasyfikacji pod kodem 228502.

Specjalistą logopedii może zostać osoba z odpowiednim wykształceniem, obejmującym w programie nauczania odpowiednią ilość godzin kształcenia w tym kierunku. Praca wymaga posiadania predyspozycji i wielu innych umiejętności tj. łatwość w sposobie komunikowania się, otwartość, umiejętność pracy z dzieckiem i osobami dorosłymi.

Do zadań logopedy w Toruniu należy m.in.

 • przeprowadzanie badań logopedycznych;
 • ustalanie stanu rozwoju mowy Pacjenta;
 • ocena i interpretacja wyników zleconych badań;
 • formułowanie dalszych wskazań logopedycznych;
 • ustalanie postępowania korekcyjno-terapeutycznego;
 • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania;
 • współpraca z innymi specjalistami dziedzin społecznych;
 • komunikowanie się z rodzicami i opiekunami dzieci, osób nieletnich objętych opieką logopedyczną.

Logopeda zajmuje się na co dzień korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem języka. Profilaktyka logopedyczna i likwidowanie zaburzeń w sposobie komunikacji, uwarunkowane jest środowiskowo lub organicznie. Na wady wymowy mają wpływ różnego rodzaju czynniki patologiczne. Specjaliści logopedii podejmują się również rehabilitacji mowy osób po chorobie, wypadku, urazie lub operacji.

Mowa – istotna umiejętność

Mowa, sposób mówienia i porozumiewania się z otoczeniem to bardzo ważna umiejętność, dzięki której człowiek komunikuje się z innymi. Zdolność mówienia to sprawność naturalna, która pozwala na szybkie opanowywanie innych, równie ważnych umiejętności.

W kontekście osób z zaburzeniami mowy można mówić nie tylko o samym problemie w sposobie komunikowania się, ale również o aspekcie społecznym – osoby z zaburzeniami mowy mogą być mniej pewni siebie lub czuć się zawstydzeni w sytuacji publicznych wystąpień.

Bardzo ważna jest edukacja logopedyczna, profilaktyka i podjęcie czynności terapeutycznych zmierzających do usunięcia lub zmniejszenia powstałych trudności mowy i sposobu komunikowania się.

KUP ONLINE

dobry logopeda toruń


Logopeda w Toruniu – zadania i kompetencje

Logopedzi z MindHealth w Toruniu przeprowadzają badania zgodne z zawodowymi kompetencjami. Podczas spotkań z Pacjentem, ustalają stan rozwoju mowy i określają zaburzenia występujące w sposobie komunikowania się. Poza oceną badań diagnostycznych oraz ich interpretacją, zajmują się również indywidualnym planem działania, czyli postępowaniem korekcyjno-terapeutycznym.

Formułowane przez logopedów w Toruniu wskazania logopedyczne, uwzględniają przede wszystkim indywidualne predyspozycje Pacjenta, w tym stan zdrowia, wiek oraz stopień zaburzenia mowy. Każda osoba objęta specjalistyczną opieką może liczyć na rzetelną diagnozę logopedyczną naszych specjalistów.

Kompetencje logopedy

Kompetencje zawodowe specjalisty logopedii wiążą się z posiadaniem odpowiedniej wiedzy, umiejętności i postawy względem osób borykających się z problemem w obszarze komunikacji. Zdobyta wiedza, wykształcenie oraz dalsza edukacja są niezbędna, jednak poza wymaganiami formalnymi, logopeda powinien posiadać inne istotne kompetencje, które pozwolą na wypełnianie obowiązków zawodowych na odpowiednim poziomie. Są nimi:

 • sprawność motoryczna;
 • sumienność;
 • otwartość;
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Specjalizacje logopedyczne

Logopedia jako dziedzina nauki, posiada specjalizacje, których ukończenie umożliwia podejmowanie przez logopedę wszelkich działań wspierających Pacjenta o szczególnych potrzebach. W jakich dziedzinach kształcą się logopedzi?

 • Neurologopedia – polega na współpracy z Pacjentem, u którego występują zaburzenia mowy wynikające z dysfunkcji układu nerwowego;
 • Oligofrenologopedia – to terapia i wspomaganie funkcji mowy u osób z niepełnosprawnością umysłową;
 • Surdologopedia – specjaliści podejmują się rehabilitacji i leczenia mowy pacjentów z uszkodzeniami słuchu;
 • Balbutologopeda – w tym zakresie logopeda współpracuje z osobami z zaburzeniami w płynności mowy (np. jąkanie).
KUP ONLINE

Z jakimi problemami udać się do logopedy w Toruniu?

Zaleca się, aby spotkanie ze specjalistą logopedii w Toruniu odbyło się w każdym przypadku odchylenia sposobu mowy i komunikacji, a zwłaszcza, gdy wystąpił zespół wad wrodzonych (w tym m.in. zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka).

Problemami, z którymi warto zgłosić się do logopedy, są m.in.

 • wady wymowy i zaburzenia mowy: nieprawidłowa realizacja poszczególnych głosek lub ich grup: seplenienie, rotacyzm, lambdacyzm, kappacyzm, gammacyzm, wieloraka dyslalia;
 • dysleksja;
 • dysgrafia;
 • dysortografia;
 • afonia;
 • mowa bezdźwięczna;
 • mutyzm, mutyzm wybiórczy;
 • atypowy sposób mówienia;
 • jąkanie;
 • „zacinanie się”;
 • mówienie przez nos t.zw. nosowanie (rynolalia);
 • zaburzenia układu nerwowego (dyslalia, afazja, dysartia);
 • brak mowy lub ograniczenia nietypowe dla okresu rozwoju dziecka (opóźniony rozwój mowy – ORM, opóźnienia rozwojowe);
 • problemy z narządem słuchu (wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy);
 • powtarzanie sylab.

Korzystające z usług logopedycznych osoby, mogą liczyć na widoczne efekty współpracy w tym m.in.:

 • zmniejszenie słyszalności wad wymowy tj. seplenienie, reranie, gammacyzm;
 • poprawę dykcji;
 • regulację płynności;
 • regulację tempa mowy;
 • regulacje powstałych wad w budowie narządów mowy (np. po urazach, w wyniku wad zgryzu).

Z jakimi problemami u dziecka udać się do logopedy w Toruniu?

Problemami, z którymi warto zgłosić się z dzieckiem do logopedy w Toruniu, są m.in:

 • dziecko w wieku 3 lat ma problemy z wymową głosek: p, b, m, p’, b’, m’, f, w, f’, w’, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, k’, g’, ch, t, d, n, l, l’, j, ł;
 • dziecko w wieku 4 lat zamienia dźwięczne głoski na bezdźwięczne np. d na t;
 • dziecko późno zaczęło wymawiać pierwsze słowa;
 • dziecko ma widoczną wadę zgryzu;
 • tempo nabywania umiejętności językowych sprawia dziecku trudności;
 • zauważa się u dziecka trudności z rozumieniem prostych poleceń;
 • dziecko przeważnie komunikuje się za pomocą gestów;
 • dziecko przewlekle choruje na zapalne stany górnych dróg oddechowych;
 • pojawiające się zaburzenia w obrębie płynności mowy dziecka;
 • dziecko nawykowo oddycha ustami i nie potrafi wydmuchać noska;
 • dziecko nieprawidłowo połyka, z językiem wsuniętym między zęby;
 • pewne czynności wywołują u dziecka silny odruch wymiotny np. mycie zębów, żucie pokarmu.

Prawidłowy rozwój mowy u dziecka:

 • pierwsze miesiące życia:
  • głużenie;
  • powstawanie przypadkowych dźwięków;
  • gaworzenie, czyli powtarzanie usłyszanych dźwięków;
 • 1 – 2 rok życia:
  • pierwsze wyrazy;
  • wymawianie ustnych samogłosek: a, o, e, i, u, y;
  • wymawianie spółgłosek: p, b, m, d, t, n;
  • wymawianie przez dziecko samogłosek nosowych: ę, ą;
  • wymawianie spółgłosek: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł;
  • pojawiają się spółgłoski s, z, c, dz;
 • 4 – 5 rok życia:
  • pojawia się głoska r oraz głoski: sz, ż, cz, dź;
 • 5 – 6 rok życia:
  • utrwalają się głoski: sz, ż, cz, dż;
 • 7 rok życia:
  • zostaje opanowana przez dziecko technika mówienia.

doświadczony logopeda toruń


Logopeda Toruń - przebieg wizyty

Współpraca z logopedą z MindHealth w Toruniu opiera się na opracowanych wcześniej i zaadoptowanych pod wymagania Pacjenta technikach logopedycznych. Narzędzia terapeutyczne, którymi posługuje się logopeda, mają zmniejszyć, usunąć lub przeciwdziałać powstaniu zaburzeń mowy.

Realizacja ćwiczeń odbywa się zarówno w gabinecie logopedycznym jak i poza nim. Pacjent oraz jego opiekun zostają poinstruowani, jak usprawniać działanie narządów artykulacji, wykonywać ćwiczenia oddechowe, gimnastykę języka i buzi. Udoskonalanie wymowy w przypadku dzieci odbywa się poprzez zabawy logopedyczne.

Wizyta konsultacyjna u logopedy obejmuje działania diagnostyczne (i dalszą reedukację) oraz:

 • wywiad logopedyczny;
 • badanie mowy;
 • ocena budowy i sprawności narządu artykulacyjnego;
 • ocena zaburzeń w sposobie mowy i komunikowania się;
 • badanie słuchu;
 • inne niezbędne do prawidłowej oceny procedury.

Logopeda – metody i cele terapii

Celem terapii logopedycznej w Toruniu jest m.in.:

 • przeciwdziałanie pogłębianiu się wady wymowy;
 • usuwanie powstałych zaburzeń mowy (wypracowywanie prawidłowego, optymalnego poziomu sprawności językowej);
 • nauki mowy w przypadku jej niewykształcenia (lub nieprawidłowego wykształcenia);
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty;
 • wypracowanie optymalnego poziomu sprawności aparatu mowy;
 • wyrównywanie opóźnień rozwojowych dotyczących mowy;
 • likwidację psychologicznych i pedagogicznych przyczyn i skutków zaburzeń w obrębie mowy i komunikacji.

W pracy logopedycznej specjaliści wykorzystuje wiele różnych metod i technik w tym:

 • ćwiczenia ortofoniczne:
  • ćwiczenia wstępne, usprawniające motorykę narządów mowy;
  • ćwiczenia oddechowe;
  • ćwiczenia fonacyjne: w tym logorytmiczne (muzyczno-ruchowe, słowno-ruchowe);
  • ćwiczenia kształcące słuch fenomowy;

 • ćwiczenia artykulacyjne:
  • utrwalanie poprawności wymowy głosek;
  • ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej;
  • metody wspomagające (w tym stymulacja audio-psycho-lingwistyczna).

Ile kosztuje wizyta u logopedy w Toruniu?

MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu oferuje usługi logopedyczne w formie stacjonarnej (w gabinecie terapeutycznym) oraz konsultacje zdalne (oferta usług telemedycznych). 

Ile kosztuje konsultacja logopedyczna w Toruniu? Koszt wizyty u logopedy w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth zaczyna się od 120 zł.*

Zapisy przeprowadzane są pod numerem telefonu 22 566 22 24. Wizytę można umówić także online poprzez Portal Pacjenta.* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KUP ONLINE

 

Źródła: