Psychiatra dziecięcy Toruń - jakie zaburzenia psychiczne leczy?

Data publikacji: 23.06.2022
Czas czytania: 7 minut
dobry psychiatra dziecięcy Toruń

Jedną z podstawowych ról rodzica – opiekuna dziecka, jest dbałość o jego dobrostan: zdrowie fizyczne, komfort psychiczny i swobodę funkcjonowania w życiu społecznym. Czasami ta opieka wymaga profesjonalnego wsparcia ze strony lekarzy specjalistów. Jednym z nich jest psychiatra dziecięcy.

Czym zajmuje się lekarz psychiatra i kiedy zapisać do niego nasze dziecko? Czym różni się psychiatra od psychologa? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych ekspertów i umów wizytę u dobrego psychiatry w Toruniu w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Serdecznie zapraszamy!

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  


Spis treści:


Kim jest psychiatra dziecięcy?

Specjalista – lekarz psychiatrii dzieci i młodzieży, to osoba z wykształceniem medycznym i specjalizacją kierunkową, której kompetencje i szczególne umiejętności uprawniają do wykonywania zawodu regulowanego prawnie.

Zawód psychiatry dziecięcego podejmują specjaliści, którzy zgodnie z polskim prawem i prawem Unii Europejskiej, spełnią określone warunki, takie jak zdobycie odpowiedniego wykształcenia, ukończenie specjalizacji i praktyki zawodowej oraz zostaną zarejestrowane w odpowiedniej dla tej profesji – organizacji zawodowej.

Specjalizacja w zakresie psychiatrii dziecięcej łączy w sobie wiedzę z różnych dziedzin medycyny, w tym m.in. neurologii dziecięcej, pediatrii, psychologii i psychopatologii. Doświadczenie i praktyka zawodowa pozwala psychiatrom udzielać niezbędnej pomocy dzieciom i dorastającej młodzieży, podejmując się leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych – trudności i zakłóceń czynności psychicznych.

Zaburzenia w sferze psychicznej definiuje się jako częściowe lub całkowite, trwałe lub przemijające zakłócenia zdolności skutecznego regulowania przez organizm stosunków wewnętrznych i ich wymiany z otoczeniem, prowadzące do utraty równowagi psychofizycznej i adaptacji do środowiska – nie tylko rówieśniczego.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Lekarz – specjalista psychiatrii dziecięcej, rozpoznaje, różnicuje i leczy zaburzenia psychiczne, wrodzone i nabyte upośledzenia, choroby psychiczne oraz dysfunkcje psychiczne powstałe w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego dzieci i dorastającej młodzieży.

Do gabinetów psychiatrycznych zgłaszane są młode osoby (w tym dzieci), mające trudności z przystosowaniem społecznym oraz doświadczające problemu uzależnienia (od substancji psychoaktywnych, czynnościowych tzw. behawioralnych).

Psychiatra dziecięcy podejmuje się leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami w sferze psychicznej, z wykorzystaniem metod niezabiegowych takich jak:

 • Farmakoterapia;
 • Psychoterapia;
 • Hipnoza;
 • Elektroterapia;
 • terapia zajęciowa i inne.

Psychiatra dziecięcy Toruń - zadania i kompetencje

Zawód psychiatry dziecięcego wiąże się z posiadaniem wachlarza kompetencji i zadań wpisanych w obszar tej specjalizacji. Pacjenci korzystający z usług psychiatry dziecięcego w Toruniu, mogą liczyć na profesjonalną pomoc i wsparcie ze strony lekarza, w postaci m.in:

 • rozwiązywania problemów klinicznych – zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, poprzez leczenie, rehabilitację, edukację i profilaktykę;
 • rozwiązywania trudności o charakterze środowiskowym dzieci i młodzieży borykających się ze schorzeniami psychicznymi;
 • udzielania specjalistycznych konsultacji lekarskich w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży (w tym współpraca z innymi specjalistami do spraw zdrowia, w zespołach interdyscyplinarnych);
 • orzekania w sprawach sądowo-psychiatrycznych, ubezpieczeniowych i innych związanych z oceną stanu psychicznego oraz rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych Pacjenta;
 • przygotowywania opinii psychiatrycznej dziecka, niezbędnej dokumentacji leczonych Pacjentów (zaświadczeń i wniosków);
 • prowadzenia edukacji i promocji zdrowia psychicznego, w tym współpraca z rodziną/opiekunami chorego, grupami samopomocowymi;
 • kierowania badaniami medycznymi w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży.

Zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej w opracowaniu Komisji EPA do spraw Etyki, lekarz psychiatra ma obowiązek:

 • zapewnienia swojemu Pacjentowi (Pacjentom) opiekę zgodną ze standardami aktualnej wiedzy medycznej;
 • stałego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji (doskonalenia zawodowego);
 • uaktualniania wiedzy w zakresie psychiatrii dziecięcej i najlepszych metod leczenia;
 • utrzymywania granic terapeutycznych;
 • dbania o dobrostan Pacjentów, rozumiany jako zdrowie psychiczne i potrzebę szukania odpowiedniej dla nich pomocy.

psychiatra dla dzieci Toruń


Dobry psychiatra dziecięcy Toruń - cena wizyty

Ile kosztuje konsultacja u dobrego psychiatry dziecięcego w Toruniu? Koszt wizyty u doświadczonego specjalisty w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth zaczyna się od 300 zł. Zapraszamy na konsultację!

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Psychiatra dziecięcy a psycholog dziecięcy

Czym różni się psychiatra dziecięcy od psychologa? Psycholog dziecięcy posiada zupełnie inne kompetencje, chociaż obaj specjaliści podejmują się pracy nad zdrowiem i dobrym samopoczuciem psychofizycznym małego Pacjenta. W zakresie zawodowych obowiązków psychologa dziecięcego znajduje się m.in. podejmowanie w gabinecie psychologicznym analizy procesów psychicznych i zachowań w celu lepszego przystosowania dziecka do życia społecznego i funkcjonowania w obszarze rodzinnym i edukacyjnym.

Pomoc psychologiczna odbywa się na poziomie korekcyjno-wyrównawczym, związanym z usuwaniem lub minimalizowaniem niedoborów rozwojowych oraz umiejętności społecznych.

Psychiatra dziecięcy jest lekarzem, zatem jego kompetencje obejmują uprawnienia zgodne z wykonywaniem zawodu medycznego. W wielu przypadkach pomoc psychiatryczna i psychologiczna wzajemnie się uzupełniają, a specjaliści obu profesji pracują w zespołach interdyscyplinarnych.

W przeciwieństwie do psychologa dziecięcego, lekarz psychiatra dziecięcy, może wdrożyć farmakoterapię, przepisywać recepty zgodne z zapotrzebowaniem dziecka na podstawie postawionej diagnozy psychiatrycznej, wystawiać zwolnienia lekarskie, wypisywać skierowania do innych specjalistów dziedzin medycznych, zlecać wykonanie dodatkowych badań (np. biochemicznych, tomograficznych) oraz podejmować decyzję o potrzebie hospitalizacji chorego.


Z jakimi problemami udać się do psychiatry dziecięcego?

Jeżeli Twoje dziecko zmaga się z poniższymi problemami, należy niezwłocznie skorzystać z pomocy specjalisty psychiatrii. Do chorób i zaburzeń natury psychicznej, które leczy psychiatra, należy m.in.:

 • depresja;
 • schizofrenia;
 • zaburzenia osobowości – w tym również zaburzenia zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego;
 • zaburzenia zachowania tj.:
  • zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji;
  • zaburzenie zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji;
  • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie zaburzenia lękowe (nerwice, fobie i inne);
  • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych;
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się);
 • moczenie nocne;
 • zaburzenia snu (bezsenność);
 • zaburzenia psychotyczne;
 • zaburzenia psychosomatyczne;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i inne;
 • całościowe zaburzenia rozwojowe w tym:
  • autyzm (spektrum zaburzeń autystycznych, autyzm dziecięcy, atypowy):
  • zespół Aspergera;
  • zespół Hellera;
  • zespół Retta;
  • zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym;
 • zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną:
  • zaburzenia lękowe w postaci fobii;
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne;
  • zespół stresu pourazowego;
  • uporczywe bóle psychogenne.
 • upośledzenie umysłowe:
  • upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Przebieg konsultacji psychiatrycznej dziecka

Psychiatrzy dziecięcy mają świadomość specyfiki swojego zawodu. Współpraca z małym Pacjentem wymaga posiadania nie tylko wiedzy medycznej, ale również odpowiednich umiejętności i cech ułatwiających „dotarcie” do psychiki dziecka.

W zakresie specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży oczekuje się, że każdy przebieg konsultacji psychiatrycznej będzie uwzględniał szczególne potrzeby dziecka, a pomoc medyczna podparta znajomością m.in.:

 • dynamiki prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży;
 • czynników warunkujących niezachwiany rozwój psychiczny;
 • etiologii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz całokształtu postępowania diagnostycznego w przypadku stwierdzonych deficytów.

Konsultacja psychiatryczna w Toruniu obejmuje rzetelny wywiad, w tym zebranie danych środowiskowych o dziecku. Podczas spotkania ze specjalistą, psychiatra dziecięcy rozpoznaje, diagnozuje i prognozuje zaburzenia psychiczne, z którymi dziecko (bez względu na wiek) może mieć problem.

W porozumieniu z rodzicami (opiekunami) dziecka, podejmowana jest decyzja o zastosowaniu najodpowiedniejszej metody leczenia, z uwzględnieniem:

 • farmakoterapii;
 • psychoterapii indywidualnej;
 • psychoterapii grupowej;
 • socjoterapii;
 • terapii zabawą, pracą;
 • terapii zajęciowej;
 • terapii ruchowej;
 • korekcji fragmentarycznej.

psychiatra młodzieży Toruń


Najczęstsze zaburzenia psychiczne dzieci

Psychiatria dziecięca, jako podspecjalizacja szerokiej dziedziny medycyny – psychiatrii, podejmuje się diagnostyki chorób (zaburzeń) na podstawie ich specyficznych objawów, w oparciu o badania lekarskie i wyniki zleconych analiz. Zasady postępowania lekarskiego w gabinetach psychiatrii dziecięcej obejmują kryteria diagnostyczne uwzględniające charakterystykę poszczególnych okresów rozwoju dziecka.

W etiologii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, uwzględnia się;

 • wpływ czynników dziedzicznych;
 • historię choroby (i chorób przebytych we wczesnym okresie dzieciństwa);
 • czynniki osobowościowe (cechy indywidualne);
 • przeżycia z okresu dzieciństwa, zjawisko odrzucenia;
 • charakter bliskich więzi (między rodzicami a dzieckiem).

Depresja

Depresja u dziecka, to rodzaj zaburzenia afektywnego, związanego ze znacznym obniżeniem nastroju. Tak jak w przypadku chorujących na depresję osób dorosłych, tak i u dziecka choroba niesie za sobą ryzyko nawrotów o przebiegu łagodnym, umiarkowanym i ciężkim.

Depresja u dzieci i młodzieży objawia się m.in. drażliwością, uczuciem zmęczenia, obniżonym nastrojem, utratą apetytu, płaczliwością, a wśród czynników zwiększonego ryzyka wystąpienia depresji u dziecka wyróżnia się czynniki dziedziczne, środowiskowe, związane z osobowością i reakcją na stres.

Schizofrenia

Schizofrenia występująca u dzieci to zaburzenie psychotyczne, które może sprawiać trudności diagnostyczne, uwzględniając obecność charakterystycznych cech kolejnych etapów rozwoju (okresu dojrzewania).

Pomoc psychiatry dziecięcego jest niezbędna, gdyż choroba wymaga odpowiedniego leczenia (w tym farmakologicznego). Wśród objawów schizofrenii wyróżnia się:

 • omamy wzrokowo-słuchowe;
 • halucynacje;
 • nieuzasadnione lęki, obawy i odczuwany strach;
 • nagłe zmiany w dotychczasowym zachowaniu dziecka.

ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to zaburzenie charakteryzujące się znacznym odchyleniem zachowania związanym z poziomem uwagi i impulsywności. Nadmierna aktywność ruchowa, znaczny stopień nieuwagi, problemy z utrzymaniem koncentracji i łatwość rozpraszania się codzienność osób z ADHD.

W diagnostyce, objawy kliniczne związane z nadpobudliwością muszą być obserwowalne w wielu sytuacjach i wyjaśniane lepiej przez inne, hipotetyczne zaburzenia psychiczne i behawioralne.

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia w sposobie odżywiania dziecka mogą przybierać różną formę – od jadłowstrętu psychicznego (anoreksji), bulimię (żarłoczność psychiczną) po zespół kompulsywnego objadania się. Do zdiagnozowania problemu odżywiania się, konieczne jest występowanie charakterystycznych objawów, które najczęściej obserwowane są przez najbliższe otoczenie chorego.

Zaburzenia odżywiania o podłoży psychicznym wymagają specjalistycznej konsultacji z lekarzem psychiatrą i podjęcia przez chorego (i najczęściej rodzinę) odpowiedniej terapii.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

 

Źródła: