Psychiatra Gdańsk - cena i przebieg wizyty; kiedy udać się do psychiatry?

Data publikacji: 10.09.2021 ,Data aktualizacji: 02.12.2022
Czas czytania: 6 minut

Zdrowie psychiczne warunkuje dobre samopoczucie i odpowiednią jakość życia. Zachwiana w tym obszarze równowaga, wpływa na każdy aspekt życia – prywatny, rodzinny, zawodowy. To ważne, aby dbać o siebie i jeśli zaistnieje potrzeba profesjonalnej konsultacji z lekarzem zdrowia psychicznego, udać się na wizytę do gabinetu lekarskiego.

Kim jest psychiatra, jakie są jego zadania i gdzie umówić się do dobrego psychiatry w Gdańsku? Ile kosztuje wizyta u psychiatry? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych Ekspertów i umów się na konsultację psychiatryczną w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Gdańsku.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

Spis treści:


Psychiatra w Gdańsku – kim jest?

Psychiatrą jest specjalistą posiadającym tytuł lekarza (może być nim również osoba w trakcie specjalizacji) z nabytym prawem do wykonywania zawodu, niezbędnymi kompetencjami, wiedzą, umiejętnościami i predyspozycjami do pracy z pacjentem.

Lekarz wykazuje się szczególną troską o zdrowie i życie Pacjenta. Jest otwarty na oczekiwania i potrzeby swoich podopiecznych. W codziennej pracy, psychiatrzy zajmują się:

 • badaniem stanu zdrowia,
 • rozpoznaniem jednostki chorobowej,
 • leczeniem zdiagnozowanych zaburzeń,
 • zapobieganiem powstawania (profilaktyka) i ewoluowania istniejących zaburzeń.

Psychiatrzy działają również we współpracy (lub konsultują się) z lekarzami i specjalistami innych dziedzin np. z psychoterapeutami, seksuologami, neuropsychologami czy diagnostami.

Lekarz psychiatra prowadzi długofalową diagnostykę oraz badania niezbędne we współpracy z Pacjentem (również z rodziną, opiekunami). Leczenie psychiatryczne nierzadko wymaga cyklicznych spotkań z psychiatrą przez dłuższy okres.  

Psychiatra, w przeciwieństwie do terapeuty czy psychologa, posiada wykształcenie medyczne, uprawnienia do prowadzenia farmakoterapii, możliwość wystawienia zwolnień lekarskich oraz skierowań (na badania, w celu hospitalizacji). Choć psycholog nie może wystawiać recept, oddziaływanie psychologiczne lub psychoterapeutyczne jest niejednokrotnie idealnym uzupełnieniem podjętego leczenia u psychiatry.


Czym zajmuje się psychiatria?

Psychiatria jest dziedziną medycyny, która zajmuje się sferą funkcjonowania psychiki człowieka. Specjaliści w Gdańsku zajmują się: badaniem, oceną, leczeniem, rehabilitacją i profilaktyką zaburzeń:

 • umysłowych;
 • emocjonalnych;
 • behawioralnych.

Dysfunkcje zdrowotne w obrębie psychiki Pacjenta, mogą występować samodzielnie, pogłębiać się lub objawiać się na równi z innymi zaburzeniami natury medycznej. Zaburzenia psychiczne warte skonsultowania ze specjalistą w tej dziedzinie, mogą pojawić się w każdym wieku, bez względu na płeć, wykształcenie, wykonywany zawód czy status materialny.

Psychiatra, jak każdy inny lekarz i specjalista do spraw zdrowia, zajmuje się przypadłościami natury psychicznej, które mogą dotknąć każdą osobę. W odpowiedzi na nadmierny stres, sytuację losową, długotrwały dyskomfort psychiczny i inne wydarzenie – może zaistnieć potrzeba skonsultowania pogarszającego się stanu umysłu.

Zakres kompetencji lekarza psychiatry

Do obowiązków lekarza psychiatry należy:

 • badanie, analizowanie, diagnozowanie, wyjaśnianie i opisywanie czynników przyczyniających się do powstania choroby (czynników psychopatologicznych):
  • badanie standu psychicznego Pacjenta;
  • badanie fizykalne;
  • tworzenie niezbędnej dokumentacji medycznej;
  • ocena zdolności Pacjenta do podejmowania samodzielnych decyzji;
  • przeprowadzanie i interpretowanie badań psychometrycznych (procesu diagnostycznego);
  • przeprowadzanie i interpretowanie testów psychologicznych;
  • ustalanie zakresu niezbędnych badań;
  • wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z danymi klinicznymi Pacjenta;
 • efektywna opieka nad Pacjentem ze zdiagnozowanym problemem medycznym:
  • planowanie i dokumentowanie leczenia;
  • współpraca z Pacjentem, rodziną (opiekunami), najbliższym otoczeniem i innymi specjalistami do spraw zdrowia;
  • kierowanie Pacjentów do leczenia psychiatrycznego w warunkach szpitalnych z zachowaniem zasad prawa i etyki w postepowaniu leczniczym za zgodą i bez zgody;
 • prowadzenie skutecznej konsultacji psychiatrycznej;
 • stosowanie w praktyce umiejętności psychiatrycznych i doświadczenia klinicznego.
KUP ONLINE

Cena wizyty u psychiatry w Gdańsku

Koszt konsultacji psychiatry w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Gdańsku zaczyna się od 280 zł*. Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji telemedycznych.

Jeżeli szukasz dobrego psychiatry w Gdańsku, umów się na konsultację w MindHealth. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24 a także online. za pośrednictwem sklepu internetowego oraz Portalu Pacjenta Damian Online. Skontaktuj się już dziś!


* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KUP ONLINE

Kiedy udać się do psychiatry w Gdańsku?

Problemy, którymi zajmują się lekarze psychiatrzy MindHealth w Gdańsku, to:

 • depresja (w tym okołoporodowa, poporodowa);
 • zespół stresu pourazowego (PTSD);
 • syndrom dorosłych dzieci alkoholików (DDA);
 • syndrom dorosłych dzieci dysfunkcji (DDD);
 • stres (przewlekły, związany z zżyciem prywatnym lub zawodowym);
 • schizofrenia;
 • psychoza;
 • nerwica natręctw;
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, otyłość);
 • bezsenność;
 • zaburzenia osobowości (borderline);
 • lęki, stany lękowe;
 • mania;
 • zespól urojeniowy;
 • fobie (np. fobia społeczna);
 • uzależnienia od substancji czynnościowe, tj. alkoholizm, narkomania, pracoholizm;
 • zaburzenia zachowania;
 • choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD);
 • zespól nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • autoagresja, myśli samobójcze, próby samobójcze;
 • odczuwanie braku sensu życia, emocjonalny ból;
 • odczuwanie dolegliwości fizycznych pomimo braku zdiagnozowanej choroby (bóle głowy, kołatanie serca, duszności);
 • choroby wieku podeszłego, zespoły otępienne, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona;
 • choroby genetyczne;
 • choroby przewlekle, neurologiczne, psychosomatyczne;
 • chroniczne zmęczenie;
 • hipochondria;
 • histeria;
 • autyzmzespól Aspergera;
 • problemy natury seksualnej (impotencja, dyspareunia);
 • andropauza, menopauza;
 • kryzys życiowy, w związku, emocjonalny, zawodowy;
 • doświadczenie przemocy (fizycznej, psychicznej);
 • doświadczenie molestowania seksualnego;
 • trauma;
 • problemy wychowawcze, rodzinne;
 • niskie poczucie własnej wartości, poczucie stagnacji, niezrozumienia;
 • upośledzenie umysłowe;
 • zaburzenia emocjonalne, koncentracji, nastroju, lękowe, pamięci, psychiczne, rozwojowe, w relacjach;
 • i inne, niepokojące objawy – symptomy choroby, niedomagania.

Objawy pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego:

 • stałe, nawracające, silnie przeżywane emocje;
 • nadmierny lęk, zamartwianie się bez wyraźnej przyczyny;
 • długotrwałe odczuwanie negatywnych emocji, smutku, przygnębienia, bezradności;
 • trudność zaakceptowania nowej sytuacji życiowej – przeżywanie silnych emocji związanych z określoną sytuacją/wydarzeniem: śmierć, wypadek, choroba, kalectwo, kryzys w życiu prywatnym, problemy finansowe;
 • zaburzenia snu i/lub odżywiania;
 • urojenia, omamy (wzrokowe, słuchowe);
 • trudność w codziennym funkcjonowaniu, brak chęci, apatia;
 • problemy z pamięcią, koncentracją, uwagą;
 • uzależnienia od substancji lub czynności;
 • doświadczanie przemocy;
 • myśli i próby samobójcze.
KUP ONLINE

Czym jest psychoterapia i co warto o niej wiedzieć?

Psychoterapia to grupa metod wykorzystywanych przez specjalistów w ramach leczenia. U pacjentów poddawanych psychoterapii, czynnikiem niesprzyjającym zachowaniu zdrowia są procesy psychiczne. Wpływ (werbalny i niewerbalny) wywierany w ramach terapii przez psychoterapeutę, ma złagodzić sposób przeżywania choroby lub usunąć jej zgubne symptomy. W leczeniu zaburzeń psychicznych, specjaliści skupiają się na zmianie nieprawidłowych:

 • myśli,
 • zachowań,
 • emocji,
 • spostrzeżeń.

Wyróżnia się psychoterapię pośrednią, dzięki której pacjentowi dostarczanych jest mniej negatywnych bodźców z najbliższego otoczenia w konsekwencji czego, stwarzane są odpowiednie warunki do przeżywania pozytywnych emocji.


Diagnozowanie zdrowia psychicznego

W gabinecie psychiatrycznym stosowane są odpowiednie kryteria niezbędne do prawidłowego diagnozowania zdrowia psychicznego Pacjentów:

 • ogólne - stosunek Pacjenta do otoczenia, rzeczywistości, świata;
 • egocentryczne - stosunek Pacjenta do siebie samego;
 • społeczne - stosunek Pacjenta do społeczności i życia społecznego;
 • etyczne - poziom moralny Pacjenta.

 

Zdrowie psychiczne a czynniki rozwoju

Wiele czynników wpływa na prawidłowość kształtowania i umacniania się zdrowia psychicznego:

 • potencjał rozwojowy;
 • odpowiednie wychowanie w środowisku rodzinnym;
 • prawidłowość i przebieg wychowania szkolnego;
 • autonomia i autentyczność (wpływ na rozwój innych osób).

 

Psychoprofilaktyka

Działaniami psychoprofilaktycznymi w kontekście kształtowania i utrzymywania zdrowia psychicznego są wszystkie te, które promują higienę psychiczną i prewencje w tym względzie. To dzięki temu określa się i stosuje czynności ukierunkowane do grup ryzyka:

 • dzieci:
  • których rodzice mają negatywną postawę (wobec nich i otoczenia);
  • z rodzin rozbitych (rozwód, separacja);
  • z rodzin społecznie i ekonomicznie dyskryminowanych;
  • przebywające w warunkach długotrwałego konfliktu rodzinnego;
 • studenci;
 • osoby samotne, wdowy;
 • osoby bezrobotne;
 • osoby pracujące zawodowo w warunkach znacznego obciążenia psychicznego i psychofizycznego;
 • osoby z zaburzeniami lękowymi;
 • osoby po próbach samobójczych.

Ochrona zdrowia psychicznego polega na:

promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,

zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wszechstronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej,

kształtowaniu właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości wobec osób z zaburzeniami psychicznymi [1]

 

Choroba psychiczna

Chorobą psychiczną nazywane jest zaburzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w wyniku którego u pacjenta występują objawy psychopatologiczne w tym m.in.:

 • zaburzenie świadomej kontroli zachowania;
 • utrudniona możliwość przystosowania się do warunków;
 • brak umiejętności przystosowania się do warunków;
 • zniekształcona zdolność przewidywania konsekwencji swoich zachowań;
 • upośledzenie przewidywania przyszłości;
 • ograniczenie lub nieumiejętność wyciągania wniosków z doświadczenia.

Zarówno zdrowie psychiczne jak i choroba psychiczna, są efektem wpływu czynników biologicznych, psychologicznych, środowiskowych oraz stylu życia i opieki zdrowotnej.

psychiatra gdańsk


Psychiatra Gdańsk - zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania obejmują nieprawidłowości powstałe w rozwoju psychicznym. Mogą rozwijać się latami, być uwarunkowane genetyczne lub powstać w wyniku urazu.

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, pośród licznych niedomagań natury psychicznej wyróżnia m.in. schizofrenię, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe.

 

F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe

Zaburzenia schizofreniczne cechują się zakłóceniami w sposobie myślenia, postrzegania i dostosowania społecznego. Choroba przyczynia się do deficytów w sferze poznawczej oraz objawów takich jak:

 • spłycony afekt;
 • postrzeganie urojeniowe;
 • głosy omamowe (pacjent słyszy głosy o sobie – „wyrażane” w trzeciej osobie);
 • zaburzenia myślenia;
 • echo myśli.

W klasyfikacji ICD-10 występuje:

 • schizofrenia paranoidalna;
 • schizofrenia hebefreniczna;
 • schizofrenia katatoniczna;
 • schizofrenia niezróżnicowana;
 • depresja poschizofreniczna;
 • schizofrenia rezydualna;
 • schizofrenia prosta;
 • schizofrenia innego rodzaju.
KUP ONLINE

 

Literatura tematu:

 

[1] Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa: pod redakcją Donaty Kurpas, Haliny Miturskiej i Marty Kaczmarek; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; Wrocław 2009 r.