Psychiatra Gdynia - czym się zajmuje? Jak wygląda wizyta i leczenie psychiatryczne?

Data publikacji: 02.11.2022
Czas czytania: 7 minut
dobry psychiatra gdynia

Wiele czynników negatywnie oddziałuje na zdrowie psychiczne, którego higiena nierzadko jest pomijana, a symptomy choroby ignorowane. Szukasz dobrego psychiatry w Gdyni? Sprawdź naszą ofertę i umów wizytę u doświadczonych specjalistów w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Zapraszamy na konsultacje!

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  


Spis treści:


Psychiatra Gdynia - czym się zajmuje?

Psychiatra to specjalista w dziedzinie psychiatrii – działu medycyny zajmującej się leczeniem zaburzeń w funkcjonowaniu psychiki człowieka. Psychiatra to osoba, która ukończyła studia medyczne oraz staż specjalizacyjny (5-letnią specjalizację w szpitalu psychiatrycznym lub innej placówce do spraw zdrowia psychicznego) i zdobyła tytuł zawodowy lekarza. 

Domeną psychiatrii są choroby natury psychicznej, które można i należy leczyć. Specjalista psychiatrii jest upoważniony do rozpoznania (analizowania, różnicowania, definiowania), leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Na podstawie diagnozy, lekarz może rozpocząć proces leczenia farmakologicznego, zlecić lub przeprowadzić Pacjenta przez proces psychoterapii (lub innej formy terapii).

Psychiatria jako nauka porusza zagadnienia etiologii, oceny i rozpoznania chorób umysłowych, zaburzeń emocjonalnych i zachowania.

Psychiatra to lekarz, który diagnozuje i leczy choroby i zaburzenia psychiczne. W zainteresowaniu psychiatrów pozostaje również profilaktyka zdrowia psychicznego, czyli zapobieganie powstawania lub pogłębiania się problemów natury psyche.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst. jedn.: Dz. U. 2018, poz. 227) psychiatrom przypisuje się kod 221256, z kolei lekarzom – specjalistom psychiatrii dzieci i młodzieży kod 221257.

Ukończone studia medyczne na kierunku lekarskim oraz specjalizacja, uprawniają psychiatrę do przepisania odpowiednich leków jeśli Pacjent wymaga w danym momencie wsparcia farmakologicznego. Specjalista może zlecić wykonanie testów psychologicznych.

Jeśli problemy ze zdrowiem psychicznym Pacjenta stanowią zagrożenie dla niego samego i jego otoczenia, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem, który może zadecydować o konieczności leczenia w szpitalu psychiatrycznym.

W ramach leczenia wspomagającego, poza lekami i innymi niezabiegowymi metodami, lekarz może zapobiec rozwojowi choroby zlecając uczestnictwo Pacjenta w psychoterapii.


Kompetencje i obowiązki specjalisty

Psychiatrzy specjalizują się w opiece psychiatrycznej, a jako lekarze dokonują oceny i diagnozy, dysponując niezbędną w tym zakresie wiedzą. Zadaniem naszego psychiatry w Gdyni jest różnicowanie i rozpoznawanie zaburzeń psychicznych i chorób psychosomatycznych.

Kluczową umiejętnością lekarza jest dokonywanie trafnej diagnozy głównie na podstawie rozmowy. Lekarz bada Pacjenta nie tylko poprzez rozmowę, przeprowadzony wywiad i obserwację - w gabinecie psychiatrycznym specjalista może przeprowadzić badanie przedmiotowe (fizykalne np. osłuchanie) lub zlecić wykonanie innych badań (w tym badań laboratoryjnych). Badanie psychiatryczne to synteza wszystkich uzyskanych od Pacjenta informacji.

Czujność psychiatry to ważna kompetencja, ponieważ dzięki niej lekarz jest w stanie uchwycić problemy somatyczne Pacjenta oraz podjąć najwłaściwszą drogę terapeutyczną i najlepszą formę leczenia. Psychiatra przede wszystkim stara się zrozumieć problemy Pacjenta, odnaleźć przyczynę powstałego stanu i postawić diagnozę. 

Psychiatrzy diagnozują choroby psychiczne (zaburzenia), wypisują recepty i formułują dalsze zalecenia. Lekarz może przepisać Pacjentowi odpowiednie leki przy wprowadzeniu farmakoterapii, jednak nie oznacza to, że zawsze wizyta u psychiatry kończy się ich przepisaniem – psychiatra może uznać, że leki nie będą pomocne w danym przypadku.

Psychiatra jest uprawniony do wypisania zwolnienia lekarskiego (L4), zlecenia dodatkowych badań (laboratoryjnych, obrazowych) i skierowania na dalsze leczenie (w tym szpitalne).

Nierzadko lekarze i specjaliści pracują w zespołach interdyscyplinarnych, dlatego w leczeniu chorób i zaburzeń natury psychicznej psychiatra może współpracować np. z psychologiem, psychoterapeutą lub neurologiem.

Specyfika zawodu psychiatry wymaga od specjalisty posiadania kilku umiejętności:

 • ujmowania sytuacji Pacjenta w szerszej perspektywie, uwzględniając czynniki etiologiczne: biologiczne, psychologiczne i społeczne;
 • znajomości wielu chorób i ich specyfiki;
 • kompleksowego i pragmatycznego podejścia do Pacjenta i jego problemu;
 • wielostronnego i systematycznego rozpoznawania zaburzeń zarówno w odniesieniu do chorób somatycznych, jak i psychicznych;
 • stałego poszerzania i odświeżania wiedzy opartej na badaniach i dowodach.


Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne (EPA) zajmujące się psychiatrą i pokrewnymi dyscyplinami koncentrującymi się wokół szeroko pojmowanej opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie ze swoim statutem, deklaruje, że obowiązkiem i misją towarzystwa (a tym samym jej członków – psychiatrów) jest m.in.:

 • promowanie i propagowanie szacunku dla osób z chorobami psychicznymi;
 • poprawa jakości opieki nad osobami chorującymi psychicznie i ich bliskimi;
 • walka z dyskryminacją osób ze współistniejącymi chorobami psychicznymi;
 • wspieranie indywidualnych i zespołowych badań nad przyczynami i konsekwencjami zaburzeń psychicznych;
 • ochrona poufności informacji o osobach chorujących psychicznie obsługiwanych przez personel medyczny.

Psychiatra – kompetencje

W obszarze zadań związanych z zawodem psychiatra:

 • przeprowadza badanie psychiatryczne podmiotowe i przedmiotowe;
 • dokonuje rozpoznania i oceny stanu psychicznego Pacjenta;
 • wyjaśnia cel i potrzebę leczenia, formułuje diagnozę;
 • przeprowadza testy sprawności psychicznej;
 • kieruje chorego na dodatkowe badania laboratoryjne lub obrazowe (np. RTG, TK, MR);
 • interpretuje i ocenia zlecone lub wykonane badania;
 • może nawiązać kontakt lub współpracę z rodziną chorego;
 • podejmuje się leczenia Pacjenta metodami niezabiegowymi;
 • prowadzi niezbędną dokumentację medyczną, wypisuje skierowania, zwolnienia, recepty;
 • przygotowuje opinie, świadectwa, wnioski i orzeczenia (w tym sądowe).

KUP ONLINE

Psychiatra a psycholog

Psychiatria i psychologia to specjalności, w obszarze których człowiek i jego stan psychiczny pozostają kluczowymi elementami zainteresowania. Psychiatria zajmuje się rozpoznawaniem, leczeniem i rehabilitacją osób z zaburzeniami psychicznymi i działalnością profilaktyczną – zapobieganiem tym zaburzeniom. Psychologia to nauka badająca powstawanie i przebieg procesów psychicznych oraz motywów ludzkich zachowań.

Psychiatra jest lekarzem, stawia diagnozę, ustala plan terapeutyczny, czyli plan leczenia np. z użyciem środków farmakologicznych (leków na receptę). Ocenia stan psychiczny Pacjenta i jeśli uzna to za konieczne, skieruje go na leczenie w warunkach szpitalnych. Może wykonać lub zlecić dodatkowe badania (w tym np. obrazowe) lub przepisać leki. Jest uprawniony do wystawiania skierowań, recept i zwolnień lekarskich.

Psychiatra może zlecić wizytę u innego specjalisty i wykonanie dodatkowych badań, jeśli będzie miał wątpliwości dotyczące np. pracy układu nerwowego (zdrowia fizycznego). Do psychiatry warto zgłosić się w przypadku depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych i wielu innych stanów wymagających profesjonalnej konsultacji z lekarzem-specjalistą.

Psycholog również stawia diagnozę, jednak z zastosowaniem innych metod i narzędzi. Ocenia procesy poznawcze, oferuje pomoc psychologiczną i wsparcie psychospołeczne. Może przeprowadzić testy psychologiczne. Nie zajmuje się psychoterapią (chyba, że posiada dodatkowe kwalifikacje w tym kierunku), a konsultacja u tego specjalisty zazwyczaj podyktowana jest trudnościami codziennego życia i funkcjonowania.

Psycholog nie zleca leczenia farmakologicznego, jednak może sugerować potrzebę konsultacji u innego specjalisty do spraw zdrowia psychicznego – psychoterapeuty czy psychiatry (jednocześnie, można korzystać z usług psychologa). Warto się do niego udać np. jeśli ze swoim problemem chcesz skonsultować się z kimś w pierwszej kolejności - psycholog może pomóc wybrać właściwy kierunek działań prewencyjnych.


Jakie zaburzenia leczy psychiatra?

Zaburzenia psychiczne to choroby – zjawiska medyczne, które trzeba leczyć i które można również wyleczyć. Psychiatra zajmuje się szeroko rozumianym pojęciem zdrowia psychicznego. Pacjentami gabinetów psychiatrycznych są osoby z zaburzeniami natury psychicznej, czyli osoby:

 • chore psychiczne (wykazujące zaburzenia psychotyczne);
 • upośledzone umysłowo (niepełnosprawne intelektualnie);
 • wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych.

Psychiatra to lekarz medycyny, którego celem jest korzystna dla Pacjenta zmiana w samopoczuciu i codziennym funkcjonowaniu.

Psychiatra Gdynia - kiedy udać się na wizytę? Umów się na konsultację, jeśli Twoim problemem jest:

 • depresja;
 • zaburzenia lękowe;
 • fobie;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (natręctwa);
 • psychozy urojeniowe (schizofrenia);
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia);
 • syndrom dorosłych dzieci alkoholików (DDA);
 • syndrom dorosłego dziecka z domu dysfunkcyjnego (DDD);
 • zaburzenia dysocjacyjne;
 • zespół stresu pourazowego (PTSD);
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych: alkohol, narkotyki, dopalacze;
 • uzależnienia czynnościowe (behawioralne): hazard, seksoholizm, zakupoholizm;
 • nadmierny, przewlekły stres;
 • zaburzenia snu, rytmu dobowego;
 • zaburzenia osobowości;
 • mania;
 • autoagresja;
 • myśli i próby samobójcze;
 • zaburzenia psychiczne spowodowane chorobą somatyczną;
 • i inne.

Psychiatra w Gdyni – przebieg wizyty

Psychiatra ocenia Pacjenta pod kątem współistniejących problemów psychicznych i emocjonalnych. W celu lepszego poznania jego trudności i stanu, w którym się znajduje, zazwyczaj potrzebuje większej ilości czasu podczas pierwszej wizyty, która może trwać około jednej godziny.

Lekarz bada rozmową – zadaje pytania, pozwala Pacjentowi mówić o problemie i pomaga mu się otworzyć. Rozmowa przebiega w spokojnej i życzliwej atmosferze. Psychiatra z Gdyni przeprowadza wywiad z Pacjentem – a jego szczegółowy charakter i obserwacja są lekarzowi niezbędne do dalszych czynności diagnostycznych i terapeutycznych.

Psychiatra może poprosić o wyniki zleconych wcześniej lub wykonanych badań, sam może również zlecić wykonanie badań laboratoryjnych czy obrazowych oraz przeprowadzić badanie fizykalne.

Nie ma podstaw, aby się obawiać wizyty u psychiatry. Psychiatra nie ocenia, a w trakcie spotkania omawia z Pacjentem (lub jego rodziną) obraz sytuacji (zajmuje się diagnozowaniem), ustalając jednocześnie plan terapeutycznych i dalsze postępowanie.


Metody leczenia psychiatrycznego

Psychiatra podejmuje się leczenia różnymi metodami niezabiegowymi, których wybór zależy od indywidualnej sytuacji Pacjenta, jego potrzeb, trudności, obecnego stanu zdrowia, historii choroby i wielu innych, istotnych w dalszym postępowaniu czynników (np. predyspozycji genetycznych, uwarunkowań rodzinnych, możliwości pogłębienia się zaburzeń).

W swojej praktyce lekarz psychiatra posługuje się:

 • rozmową;
 • farmakoterapią;
 • psychoterapią;
 • hipnozą;
 • elektroterapią;
 • terapią zajęciową.

Po ukończeniu kształcenia w kierunku psychoterapii psychiatra może prowadzić terapię w wybranym przez siebie nurcie, w podejściu:

 • poznawczo-behawioralnym;
 • psychoanalitycznym;
 • psychodynamicznym;
 • systemowym;
 • Gestalt;
 • humanistyczno-egzystencjonalnym;
 • integracyjnym.
KUP ONLINE

Źródła: