Psycholog dziecięcy Gdynia - przebieg wizyty, metody pracy, najczęstsze zaburzenia psychiczne dzieci

Data publikacji: 02.11.2022
Czas czytania: 7 minut
dobry psycholog dziecięcy gdynia

Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka? A może Ty i Twoja rodzina przechodzicie właśnie trudny okres w swoim życiu?

Jeżeli szukasz dobrego psychologa dziecięcego w Gdyni zgłoś się do Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Nasi doświadczeni specjaliści wiedzą, jak najlepiej dotrzeć do małego dziecka i wchodzącego w dorosłość, zbuntowanego nastolatka.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  


Spis treści:


Kim jest psycholog dziecięcy?

Psycholog dziecięcy to osoba świadcząca usługi psychologiczne skierowane do Pacjentów w wieku rozwojowym – dzieci i dorastającej młodzieży. Psycholog dziecięcy posiada wykształcenie kierunkowe, ukończoną specjalizację, doświadczenie oraz inne niezbędne kompetencje, dzięki którym realizuje obowiązki związane ze zdobytym zawodem.

Psycholog - torun

Konsultacja psychologa dziecięcego

od 180 zł

KUP WIZYTĘ

Specjalista psychologii dzieci i młodzieży świadczy usługi psychologiczne, których nadrzędnym celem jest diagnoza problemów (zaburzeń) oraz udzielenie niezbędnej pomocy psychologicznej. Współpracuje z dzieckiem i rodzicami.

Psycholog podejmuje trudności natury psychicznej, bada procesy zachodzące w psychice dziecka oraz relacje zachodzące między dzieckiem a jego otoczeniem (rodziną, rówieśnikami). Szczególną rolę w dotarciu do źródła problemu odgrywa rozmowa, sposób komunikowania się i wyrażania emocji. To dzięki wysłuchaniu Pacjenta psycholog jest w stanie ocenić i przeanalizować jego sytuację oraz rozpocząć proces diagnostyczny.

Psycholog dziecięcy diagnozuje rozwój umysłowy, społeczny i emocjonalny dziecka analizując czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne i rozwojowe przyczyniające się do rozwoju problemów u dziecka, nastolatka.

Specjalista przeprowadza rozmowę diagnostyczną z dzieckiem i wywiad diagnostyczny z opiekunem (rodzicem) dziecka – jego praca polega na udzieleniu wsparcia zarówno małemu, dorastającemu Pacjentowi, jak i jego rodzinie, opiekunom (poradnictwo rodzicielskie). Terapeuta może nauczyć rodzica reagować w trudnych sytuacjach z dzieckiem w każdym wieku, na każdym etapie rozwoju.

Psycholog dziecięcy może ściśle współpracować w zespole interdyscyplinarnym w zakresie leczenia osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi (np. z psychiatrą, psychoterapeutą, lekarzem rodzinnym).


Zadania psychologa dziecięcego

Wykonywanie zawodu psychologa dziecięcego polega na świadczeniu usług psychologicznych zgodnych z zasadami etyki zawodowej, a w szczególności na:

 • diagnozie psychologicznej (diagnozowanie problemów i zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży);
 • opiniowaniu (ocena rozwoju dziecka, określenie współwystępujących nieprawidłowości);
 • orzekaniu (o ile przepisy odrębne tak stanowią: wsparcie rodziców – opiekunów – w przypadku trudności rozwojowych);
 • psychoterapii (ocena funkcjonowania dziecka);
 • udzielaniu pomocy psychologicznej (rozpoznanie zaburzeń rozwojowych u dziecka).

Praca psychologa obejmuje:

 • prowadzenie konsultacji (stacjonarnie, zdalnie) z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka;
 • prowadzenie rozmów diagnostycznych z dzieckiem (Pacjentem);
 • wykonywanie czynności wspomagających rozwój;
 • sporządzanie diagnozy psychologicznej;
 • psychoedukację (profilaktykę psychologiczną) w tym:
  • edukację w zakresie skutków przemocy;
  • edukację dotyczącą mechanizmów radzenia sobie z trudnymi emocjami, stresem;
 • interwencje kryzysowe w tym:
  • udzielanie konsultacji rodzinie i instytucjom w zakresie przemocy w rodzinie;
 • reedukację.

Zadaniem psychologa dziecięcego jest diagnozowanie dzieci pod kątem poziomu rozwoju:

 • umysłowego;
 • emocjonalnego;
 • społecznego;
 • współwystępujących zaburzeń mowy, pisania i czytania.

Pomoc psychologiczna polega na udzieleniu niezbędnego wsparcia dziecku i jego rodzinie, która przed skorzystaniem z usług psychologa zazwyczaj sama rozpoznaje niepokojące zmiany zachodzące w dziecku – w jego sposobie zachowania czy odreagowywania emocji.

Psycholog dziecięcy w Gdyni analizuje objawy, rozpoznaje niepokojące sygnały – deficyty emocjonalne czy psychoruchowe, podejmuje się diagnostyki wychowawczo-klinicznej również w oparciu o ocenę najbliższego otoczenia dziecka (środowiska rodzinnego, szkolnego).

Zadaniem psychologa dziecięcego jest m.in.:

 • badanie gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej;
 • zmniejszanie barier związanych z funkcjonowaniem społecznym i poznawczym;
 • prowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci z problemami psychologicznymi;
 • budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości u dziecka;
 • stymulowanie rozwoju dziecka;
 • przedstawianie możliwości dostosowywania wymagań edukacyjnych do poziomu rozwoju dziecka (pomoc w nauce);
 • podejmowanie czynności profilaktycznych, związanych z przeciwdziałaniem przemocy, problemom uzależnienia i przestępczości nieletnich;
 • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
KUP ONLINE

Psycholog dziecięcy a psychiatra dziecięcy

Psychiatra dziecięcy koncentruje się na problemie nieprawidłowości w funkcjonowaniu psychiki dziecka. Psychiatra dziecięcy ukończył studia na wydziale lekarskim, w związku z powyższym jest uprawniony do diagnozowania, leczenia chorób i zaburzeń psychicznych oraz podejmowaniu czynności rehabilitacyjnych związanych ze zdrowiem psychicznym.

Jako lekarz medycyny psychiatra dzieci i młodzieży może wdrożyć leczenie farmakologiczne lub skierować dziecko na leczenie w warunkach szpitalnych. Jest uprawniony do wystawiania skierowań, recept i zwolnień lekarskich.

Psycholog dziecięcy diagnozuje Pacjentów z wykorzystaniem innych (niż w przypadku psychiatry dziecięcego) metod i narzędzi – ocenia procesy poznawcze, wykonuje testy psychologiczne, oferuje pomoc i wsparcie psychologiczne dziecku oraz rodzinie.

Najczęstsza formą pomocy oferowaną przez psychologa dziecięcego jest rozwiązywanie trudności dnia codziennego (poradnictwo psychologiczne) lub wsparcie w zmniejszeniu, lub zniwelowaniu zaburzeń zachowania. Psycholog dziecięcy wdraża odpowiednie formy postępowania skierowane do Pacjenta w oparciu o zebrane dane – informacje o cechach osobowości, poziomie intelektualnym, zainteresowaniach czy postawie dziecka.


Kiedy umówić dziecko do psychologa dziecięcego?

Pomoc psychologa dziecięcego jest niezbędna, jeśli dziecko doświadczyło:

 • traumatycznych wydarzeń związanych z realnym zagrożeniem utraty życia lub zdrowia;
 • sytuacji, w której było świadkiem traumatycznego wydarzenia lub gdy takie doświadczenie przeżyła bliska dziecku osoba;
 • utraty bliskiej osoby:
  • śmierć: rodzica, opiekuna, rodzeństwa;
  • zaginięcie;
 • choroby lub niepełnosprawności członka rodziny;
 • przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej (lub w przypadku takiego podejrzenia);
 • adopcji;
 • nagłej zmiany związanej:
  • z sytuacją materialno-finansową;
  • z miejscem zamieszkania (zmiana szkoły, środowiska rówieśniczego);
  • z separacją, rozwodem rodziców.

Konsultacja z psychologiem dziecięcym jest wskazana, gdy opiekunowie zauważą jedno lub kilka objawów:

 • radykalna zmiana zachowania – od smutku, po gniew i agresję, nieadekwatne do sytuacji sposoby zachowywania się lub odreagowywania;
 • trudności wychowawcze – kłótnie, brak komunikacji z najbliższymi, skrajność emocjonalna, nadwrażliwość, łatwość wpadania w gniew, płaczliwość, kłótliwość;
 • trudności adaptacyjne lub w nawiązywaniu relacji ze swoimi rówieśnikami
 • zerwanie kontaktów rówieśniczych, zmiana grupy rówieśniczej;
 • zmiana lub utrata dotychczasowych zainteresowań;
 • trwały smutek, przygnębienie;
 • nieśmiałość, postawa wycofania, poczucie zagrożenia;
 • zmiany nawyków żywieniowych, zaburzenia odżywiania;
 • pogorszenie wyników w nauce;
 • wagarowanie;
 • samookaleczenia lub próby uszkodzenia ciała;
 • napominanie o śmierci, rozmowy o samobójstwie;
 • niepokojące zainteresowania (okultyzm, niebezpieczne lub pełne przemocy gry);
 • zmiana w sposobie ubierania się (malowanie, noszenie określonej biżuterii – symbolika).

Wizyta u psychologa dziecięcego może być podyktowana zwykłą chęcią sprawdzenia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka, próbą uporania się z bieżącymi wyzwaniami.

Nie zawsze rodzic (opiekun) wychwyci niepokojące objawy i zmiany zachodzące u dziecka. W wielu sytuacjach to inne, znaczące osoby mogą zauważyć to, co umknęło uwadze opiekunów. Nauczyciel może odnotować problemy w opanowaniu szkolnego materiału, gdy uczniowi sprawia trudność liczenie, pisanie czy zapamiętywanie. Pedagog albo inni członkowie rodziny mogą zauważyć, że dziecko jest nadwrażliwe czy nie toleruje niektórych bodźców, np. unika kontaktu fizycznego, źle reaguje na głośne dźwięki.

Wizyta u psychologa dziecięcego jest wskazana również wtedy, kiedy dziecko jest nadpobudliwe ruchowo, trudno nad nim zapanować, ma problemy z koncentracją lub gdy mówi bardzo mało (lub wcale).


Psycholog dziecięcy w Gdyni – przebieg wizyty

Pierwsza wizyta u psychologa dziecięcego obejmuje głównie rozmowę z rodzicami (opiekunami prawnymi). Psycholog wyjaśnia cel spotkania, opisuje przebieg wizyty, a w przypadku dalszych czynności diagnostycznych cel zleconego badania.

Podczas spotkania psycholog nawiązuje kontakt z Pacjentem i zwraca uwagę na zachowanie dziecka w tym np. na oznaki zmęczenia, zdenerwowania, napięcia, znudzenia. Zapoznaje się z problemem dziecka (rodziny) i rozpoczyna obserwację Pacjenta. Konsultacja psychologiczna prowadzi do wyboru określonej techniki diagnostycznej.

Psycholog dziecięcy posługuje się różnymi technikami umożliwiającymi zebranie i analizę najważniejszych informacji o dziecku. Po dogłębnym przeanalizowaniu sytuacji psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą, formułuje dalsze zalecenia, w tym opracowuje plan terapii dziecka.

W trakcie wizyty psycholog może posłużyć się ankietą lub testami psychologicznymi, dzięki którym może jeszcze dokładniej ocenić tempo i poziom rozwoju dziecka oraz:

 • cechy osobowości;
 • zainteresowania;
 • talenty, uzdolnienia;
 • potencjalne zaburzenia (np. zachowania, osobowości).

Psycholog wykorzystuje techniki psychologiczne dostosowane do wieku i poziomu rozwoju dziecka, w tym celu w gabinecie psychologicznym specjaliści posługują się elementami gier i zabaw, a mały Pacjent może zostać poproszony np. o wykonanie rysunku.

Przed wizytą u psychologa dziecięcego rodzice (opiekunowie prawni) powinni przygotować niezbędne dokumenty związane np. z sytuacją zdrowotną dziecka, w tym również wcześniejsze opinie psychologiczne. Wśród wymienionych dokumentów, może znajdować się:

 • opinia pedagoga szkolnego;
 • opinia wychowawcy szkolnego/nauczyciela przedszkolnego.


Rodzaje terapii psychologicznych

Elementami konsultacji psychologicznej poza przeprowadzonym z opiekunami wywiadem psychologicznym, rozmową diagnostyczną i obserwacją, są:

 • analiza procesów psychicznych;
 • badanie psychologiczne;
 • testy psychologiczne;
 • analiza wytworów;
 • interpretacja zachowań i postaw dziecka (w tym również w grupie, otoczeniu rówieśniczym);
 • psychoterapia.

Psycholog dziecięcy (psychoterapeuta dzieci) może podjąć się niefarmakologicznego leczenia zaburzeń psychicznych i emocjonalnych – sposób leczenia zależy od nurtu terapeutycznego.

Terapia indywidualna Gdynia – rodzaje:

 • terapia poznawcza;
 • terapia poznawczo-behawioralna;
 • terapia rodzinna, systemowa;
 • terapia Gestalt;
 • kognitywna;
 • humanistyczna.

Najczęstsze problemy psychologiczne dzieci

Do psychologa dziecięcego w Gdyni warto udać się w celu ogólnego zdiagnozowania rozwoju dziecka. Z usług psychologa korzystają opiekunowie dzieci borykających się z nadmierną nieśmiałością, lękami czy brakiem samoakceptacji lub akceptacji ze strony środowiska rówieśniczego. Zadaniem specjalisty jest dostosowanie planu interwencji psychologicznej do konkretnego dziecka i jego problemu.

Z jakimi problemami i trudnościami zgłosić się do gabinetu psychologa dziecięcego?

 • zaburzenia lękowe;
 • zaburzenia nastroju;
 • depresja;
 • zaburzenia rozwojowe;
 • zaburzenia osobowości;
 • zespół Aspergera;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;
 • choroba afektywna dwubiegunowa;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • zaburzenia integracji sensorycznej;
 • zaburzenia procesów uwagi, uczenia się, pamięci, językowych, mowy, percepcji;
 • uzależnienie od komputera, Internetu, pornografii;
 • uzależnienie lub eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, lekami lub alkoholem;
 • zaburzenia odżywiania: bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się;
 • problemy okresu dojrzewania;
 • doświadczanie przemocy lub podejrzenie stosowania przemocy;
 • problemy wychowawcze i wzmożona agresja;
 • zachowania opozycyjno-buntownicze;
 • problemy w relacjach z rówieśnikami, w komunikowaniu się z nauczycielami, rodzicami, opiekunami;
 • nadmierna nieśmiałość;
 • dysleksja;
 • przykre lub traumatyczne przeżycia związane ze stratą, wypadkiem, chorobą, kalectwem:
  • śmierć rodzica/w rodzinie;
  • rozstanie rodziców (rozwód, separacja);
  • zaginięcie bliskiej osoby;
 • inne problemy natury psychologicznej, emocjonalnej.
KUP ONLINE


Źródła: