Psycholog dziecięcy Toruń - rola, zadania, kiedy zapisać dziecko do psychologa?

Data publikacji: 12.04.2022
Czas czytania: 6 minut
dobry psycholog dziecięcy Toruń

Dbałość o komfort i dobre samopoczucie dziecka jest w dzisiejszych czasach szczególnie ważna, dlatego psychologowie dziecięcy pomagają opiekunom przejść przez trudniejszy okres w życiu ich dziecka.

W przypadku podejrzenia zaburzeń rozwojowych czy zachowania, udzielenie niezbędnego wsparcia jest kluczowe dla dalszego powodzenia psychospołecznego, zmniejszenia lub usunięcia powstałych nieprawidłowości.

Kim jest psycholog dziecięcy, jakie są jego zadania i jak wygląda wizyta u specjalisty? Ile kosztuje konsultacja psychologa dziecięcego w Toruniu? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych ekspertów i umów dziecko na wizytę u doświadczonego specjalisty w MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

 
Spis treści:


Kim jest psycholog dziecięcy?

Psycholog dziecięcy w Toruniu to specjalista pomagający rodzicom (opiekunom) w rozwiązywaniu  problemów psychologicznych dziecka i rodziny (poradnictwo psychologiczne). Psycholog udziela niezbędnego wsparcia, mającego zmniejszyć lub usunąć powstałe nieprawidłowości i dysfunkcje np. w wyniku oddziaływania psychoterapeutycznego.

Psycholog - torun

Konsultacja psychologa dziecięcego

od 160 zł

KUP WIZYTĘ

Zgodnie z ustawą, specjalizację w kierunku psychologii definiuje się jako zawód zaufania publicznego. Psycholog dziecięcy pracuje samodzielnie, a pełne prawo do wykonywania świadczeń psychologicznych uzyskuje z chwilą ukończenia odpowiedniego kształcenia i stażu.

Dodatkowa certyfikacja w kierunku terapeutycznym upoważnia psychologa dziecięcego do podejmowania się czynności psychoterapeutycznych, zgodnych z wybrany nurtem psychologii (np. terapii poznawczo-behawioralnej, systemowej, kognitywnej).

Świadczenie usług psychologicznych odbywa się za zgodną klienta (opiekuna prawnego), stanowiącego podmiot diagnozowania. Ponadto, psycholog dziecięcy w Toruniu zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie spotkań.


Psycholog dziecięcy w Toruniu – zadania i kompetencje

Jakie są zadania psychologa dziecięcego? Pomoc specjalisty zdrowia psychicznego najmłodszych wiąże się z:

 • oceną najbliższego otoczenia dziecka – środowiska rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego;
 • rozpoznawaniem niepokojących sygnałów, symptomów, opóźnień rozwojowych, deficytów emocjonalnych czy psychoruchowych;
 • diagnostyką kliniczną;
 • diagnostyką wychowawczo-kliniczną;
 • udzielaniem pomocy psychologicznej, dostosowanej do problemu Pacjenta, jego predyspozycji, sytuacji życiowej, edukacyjnej i rodzinnej;
 • udzielaniem niezbędnego wsparcia rodzinie;

Psycholog dziecięcy w Toruniu świadczy usługi w zakresie:

 • diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży:
  • diagnozowanie problemów;
  • analiza zaburzeń;
 • opiniowania:
  • oceny rozwoju dziecka;
  • określeniu nieprawidłowości: rozwojowych, związanych z funkcjonowaniem rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego; przebiegu zaburzeń zachowania;
 • orzekania:
  • wsparcie rodziców (opiekunów) w przypadku trudności rozwojowych zdiagnozowanych u dziecka;
 • psychoterapii;
 • udzielania pomocy psychologicznej.

dobry psycholog dziecięcy Toruń


Przyczyny i objawy problemów psychologicznych dziecka

Nie zawsze to rodzice, najbliższe dziecku osoby, zauważają pierwsze, niepokojące symptomy, świadczące o problemach i trudnościach - często osoby z otoczenia zauważają sygnały wysyłane przez dziecko, które rodzic może bagatelizować lub odbierać niewłaściwie.

Jeżeli jako rodzic/opiekun, dostajemy informacje dotyczące nietypowych, wrogich czy nieakceptowalnych zachowaniach dziecka, warto poważnie się nad nimi zastanowić. Brak reakcji lub bagatelizowanie uwag z otoczenia, może uśpić czujność rodzica a tym samym stać się maskowanym, piętrzącym się problemem.

Jakie objawy i zachowania dziecka powinny szczególnie nas zaniepokoić?

 • trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami;
 • brak zainteresowania podejmowaniem kontaktów z otoczeniem, bliższych więzi, koleżeństwa;
 • nagłą zmianę nastroju – obniżone samopoczucie, brak radości i uśmiechu, markotność, zamykanie się w sobie, płaczliwość;
 • zmianę nastawienia wobec najbliższych lub najbliższego otoczenia – kłótnie, wrogość, obojętność; częste wchodzenie w konflikty z osobami dorosłymi i autorytetami (rodzicami, opiekunami, wychowawcami) i rówieśnikami;
 • agresję, wulgarność, łatwe popadanie w gniew, złość, ogólną wrogość (nawet bez wyraźnej przyczyny);
 • przesadne wycofane, nieśmiałość, przyjęcie postawy wycofanej, uległość
 • nadwrażliwość na określone bodźce – słuchowe, dotykowe;
 • zmianę nastawienia wobec dotychczas wykonywanych z satysfakcją czynności, zabawy, zainteresowań;
 • problemy w okazywaniu uczuć lub chwiejność emocjonalna;
 • zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania.

 

Najczęstszymi przyczynami problemów psychologicznych dzieci i młodzieży są:

 • brak zainteresowania ze strony rodziców, opiekunów;
 • brak akceptacji ze strony kolegów, koleżanek, grupy rówieśniczej;
 • trudne doświadczenie rodzinne: rozwód, separacja, wypadek, niepełnosprawność, choroba, śmierć;
 • trudności w radzeniu sobie z krytyką otoczenia, kompleksy;
 • niskie poczucie własnej wartości;
 • presja grupy rówieśniczej;
 • poczucie odrzucenia, niezrozumienia;
 • stres, poczucie winy;
 • presja ze strony rodziców, opiekunów;
 • nadopiekuńczość rodziców;
 • samotność;
 • problemy finansowe rodziny;
 • problemy z nauką.
KUP ONLINE

Kiedy udać z dzieckiem do psychologa dziecięcego?

W terapii jakich zaburzeń pomaga psycholog dziecięcy? Problemy, z którymi możesz zwrócić się do specjalisty to m.in.:

 • potrzeba sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia dziecka pod względem rozwojowym;
 • objawy nieharmonijnego rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej;
 • zaburzenia rozwoju społecznego;
 • inne problemy psychologiczne, emocjonalne;
 • zaburzenia zachowania;
 • zaburzenia odżywiania;
 • zaburzenia snu;
 • rywalizacja w rodzeństwie;
 • problemy z koncentracją;
 • zaburzenia opozycyjno-buntownicze;
 • problemy wychowawcze;
 • problemy w szkole, z rówieśnikami;
 • problemy okresu dojrzewania;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • uzależnienia od substancji, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi;
 • uzależnienia od czynności w tym od komputera, Internetu, telefonu;
 • zaburzenia lękowe, lęk separacyjny;
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne;
 • fobie;
 • napady paniki;
 • agresja;
 • moczenie mimowolne;
 • choroba afektywna dwubiegunowa;
 • depresja młodzieńcza;
 • inne, niepokojące rodzica/opiekuna objawy.

Pomoc psychologiczna jest niezbędna, jeśli dziecko doświadczyło:

 • przykrych wydarzeń tj. utrata bliskiej osoby, śmierć rodzica, rodzeństwa, zaginięcie bliskiej osoby;
 • traumatycznych wydarzeń związanych z realnym zagrożeniem utraty życia lub zdrowia, lub sytuacji, w której dziecko było świadkiem wydarzenia;
 • przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej (lub podejrzenia);
 • nagłej zmiany w sytuacji życiowej:
  • adopcja,
  • pogorszenie sytuacji materialno-finansowej,
  • zmiana placówki edukacyjnej (kolejnej),
  • zmiana miejsca zamieszkania;
 • nieprzyjemnych emocji związanych ze strachem, niepewnością w sytuacji epidemiologicznej:
  • hospitalizacja,
  • izolacja,
  • kwarantanna,
  • choroba w rodzinie.

Jak wygląda wizyta u psychologa dziecięcego w Toruniu?

Dziecko, zwłaszcza młodsze, nie potrafi wyrażać w pełni swoich odczuć, a ekspresja emocji eksponowana jest inaczej niż np. u dorastającej młodzieży. Emocje są trudniejsze, gdy jest się dzieckiem, dlatego istotne jest, by rodzice umiejętnie odczytywali niepokojące sygnały, zwiastujące problemy natury psychologicznej.

Wizyta u psychologa dziecięcego w Toruniu rozpoczyna się szczegółową konsultacją ze specjalistą, przy której zwyczajowo pozostaje również rodzic (opiekun). Narzędzia psychologiczne, metody i technika, dobierane są adekwatnie do wieku, stanu zdrowia i możliwości dziecka.

Praca z emocjami dziecka wiąże się ze wzmacnianiem poczucia własnej wartości i pokonywaniem barier w sferze poznawczej. Kontakt psychologa z dzieckiem odbywa się poprzez rozmowę, zabawę, gry, rysowanie i obserwację. Na podstawie zebranych danych o dziecku i jego najbliższym otoczeniu, specjalista podejmuje się szczegółowej analizy, diagnozy i opiniowania.

polecany psycholog dziecięcy Toruń


Psycholog dziecięcy – metody terapii

Zebrane podczas spotkania dane o dziecku, są odpowiednio analizowane i interpretowane. Kolejnym etapem jest określenie dalszych zaleceń i przekazanie ich opiekunom dziecka. Najczęstszą formą pomocy oferowanej przez psychologa dziecięcego są: spotkania cykliczne, poradnictwo psychologiczne i wsparcie terapeutyczne.

Podczas konsultacji psychologicznej, opiekunowie uzyskują istotną informację zwrotną, dotyczącą sposobów radzenia sobie z problemami dziecka. Mogą również zadać pytania, które rozwieją ich rodzicielskie wątpliwości.

Zgodnie z wymogami ustawowymi o zawodzie psychologa dziecięcego, do zadań specjalistów należy:

 • przeprowadzanie badań psychologicznych;
 • analiza procesów psychicznych dziecka;
 • interpretacja zachowań i postawy indywidualnej dziecka;
 • interpretacja zachowań w grupie ludzi, otoczeniu;
 • przygotowanie i przystosowanie dziecka do: życia społecznego, rozwoju osobistego (edukacyjnego).

Psycholog dziecięcy w Toruniu może specjalizować się w wybranym nurcie terapeutycznym (psychoterapia dziecięcia). Do tych najbardziej popularnych nurtów zalicza się:

 • podejście poznawczo-behawioralne;
 • podejście psychodynamiczne;
 • podejście systemowe.

Zapobieganie i pomoc w przypadku agresji u dziecka

Zarówno dorośli – rodzice, opiekunowie – jak i placówki pomocy rodzinie, powinny zapobiegać kształtowaniu się destrukcyjnych form agresji, stanowiących problem zarówno wśród osób dorosłych jak i dzieci. Profilaktyka zdrowia psychicznego i pomoc psychologiczna powinny przyczyniać się do eliminacji lub znacznego ograniczenia przemocy w rodzinie.

Rodzic, nauczyciel i psycholog szkolny to zazwyczaj pierwsza linia kontaktu z dzieckiem, u którego diagnozuje się problem agresji. Jednak skuteczną pomocą jest przede wszystkim intensywna współpraca z psychologiem dziecięcym, lekarzem rodzinnym, pediatrą i innymi specjalistami, którzy są w stanie oddziaływać na destrukcyjną agresję i autoagresję dziecka.

Wyróżnia się czynniki obciążające i wpływające na relację w linii rodzic-dziecko, które mogą wyzwalać agresję u dziecka:

 • czynniki psychiczne – stan fizyczny, sen, leki, choroby;
 • czynniki społeczne – relacja z partnerem, rodziną, przyjaciółmi, znajomymi;
 • czynniki ekonomiczne – sytuacja finansowa, trudności finansowe;
 • czynniki zawodowe – poziom zadowolenia z pracy;
 • czynniki środowiskowe – miejsce zamieszkania;
 • sytuacja mieszkaniowa – powierzchnia lokalu użytkowego, stan gospodarstwa domowego;
 • czynniki psychiczne – zadowolenie z siebie, poczucie własnej wartości, świadomość siebie;
 • temperament – w tym zmienne usposobienie, pobudliwość, opanowanie.
KUP ONLINE

 

Źródła: