Psycholog dziecięcy Wrocław - wskazania, cena konsultacji; gdzie umówić dziecko do psychologa?

Data publikacji: 17.03.2021 ,Data aktualizacji: 02.12.2022
Czas czytania: 6 minut
Psycholog dziecięcy Wrocław

Zdrowie oraz komfort psychiczny Twojego dziecka to bardzo ważna kwestia zwłaszcza, jeśli zauważasz niepokojącą zmianę zachowania, nastroju i samopoczucia. Zgłoś się po poradę do psychologa dziecięcego we Wrocławiu, jeśli nietypowe reakcje dziecka trwają od dłuższego czasu, bądź przebiegają cyklicznie lub z nasileniem.

Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth we Wrocławiu dysponuje profesjonalnym wsparciem psychologicznym. Specjaliści z zakresu psychologii dziecięcej przeprowadzają konsultacje między: rodzicami/opiekunami a małym lub dorastającym już Pacjentem.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

Spis treści:


Kim jest psycholog dziecięcy?

Psycholog - wroclaw

Konsultacja psychologa dziecięcego

od 175 zł

KUP WIZYTĘ

Zawód psychologa może wykonywać osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i zdobytym wykształceniem. Psychologiem dziecięcym może zostać specjalista, który ukończył studia na kierunku psychologia.

Wymaga się, aby specjaliści z zakresu psychologii, spełniali wymagania określone w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Praca psychologa z młodzieżą i dziećmi polega na zrozumieniu przekazów i sygnałów wysyłanych przez dziecko z jednoczesną współpracą rodziców (opiekunów). Psycholog dziecięcy uczestniczy w diagnozowaniu i niefarmakologicznym wsparciu terapeutycznym Pacjentów.


Psycholog dziecięcy Wrocław - czym się zajmuje?

Psycholog dziecięcy zajmuje się trudnościami pojawiającymi się u dzieci i młodzieży, dzięki czemu wspiera swoim działaniem również rodzinę. Specjaliści podejmują się współpracy z dziećmi od narodzin, do ukończenia szkoły, stąd istotą tej pracy jest znajomość i ocena poszczególnych faz rozwoju dziecka.

Zdrowie psychiczne dzieci określa się jako istotnie bardziej złożone od zdrowia psychicznego dorosłych. U dzieci obserwuje się znaczne zmiany, pojawiające się w trakcie tzw. skoków rozwojowych (wraz z wiekiem).

Zawód psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na:

 • diagnozie psychologicznej,
 • opiniowaniu,
 • orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią,
 • psychoterapii,
 • udzielaniu pomocy psychologicznej.

Specjaliści wrocławskiego centrum medycznego zajmują się więc:

 • diagnozowaniem problemów i zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży,
 • oceną rozwoju dziecka (określenie nieprawidłowości),
 • wsparciem opiekunów w przypadku trudności rozwojowych,
 • oceną funkcjonowania dziecka,
 • rozpoznaniem zaburzeń rozwojowych.

Psycholog dziecięcy prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia powstałych niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach zarówno dzieci, jak i młodzieży.

Czym jeszcze zajmuje się psycholog dziecięcy?

 • prowadzi badania psychologiczne i rozwija wiedzę w zakresie psychologii ogólnej i jej subdyscyplin (psychologii klinicznej, rozwojowej, wychowawczej i innych);
 • planuje, przeprowadza, analizuje i interpretuje wyniki testów psychologicznych, pomiarów psychicznych, fizycznych i innych (w tym: inteligencja, umiejętności, zdolności);
 • analizuje czynniki społeczne, sposoby myślenia i zachowania się pacjenta;
 • prowadzi poradnictwo, zajęcia terapeutyczne z jednostkami i grupami;
 • utrzymuje kontakt z członkami rodzin;
 • prowadzi działalność naukową i dydaktyczną;
 • uczestniczy w konferencjach i seminariach naukowych.

Już dziś KUP ONLINE wizytę u psychologa dziecięcego!


Kiedy udać się z dzieckiem do psychologa?

Jeśli kwestie natury psychicznej dziecka zaczynają niepokoić jego opiekunów, warto bacznie obserwować swoją pociechę np. w całkiem spontanicznych, zwykłych sytuacjach: na placu zabaw, podczas spotkania z rówieśnikami czy też w trakcie spożywania posiłków.

Rodzice czy opiekunowie, nie muszą być specjalistami w rozpoznawaniu wczesnych symptomów poważnych zaburzeń, ale niepokojące zmiany mogą być cennym sygnałem wartym skonsultowania ze specjalistą. 

Kategorie zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10:

Zaburzenia rozwojowe w tym m.in.:

 • specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka, zaburzenia artykulacji,
 • specyficzne zaburzenia funkcji motorycznych,
 • specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysortografia, akalkulia, dysgrafia),
 • upośledzenie umysłowe,
 • tiki, moczenie nocne, jąkanie,
 • autyzm dziecięcy,
 • zespół Aspergera,
 • zespół Retta.

Zaburzenia rozwojowe i emocjonalne:

 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia lękowe, stres pourazowy,
 • zaburzenia odżywiania, bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się,
 • mieszane zaburzenia zachowania i emocji,
 • zaburzenia aktywności i uwagi; zaburzenia hiperkinetyczne,
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD,
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego,
 • lęk separacyjny, fobie, rywalizacja w rodzeństwie.

Psycholog dziecięcy Wrocław

W gabinecie psychologicznym, specjalista porusza problemowe kwestie i zajmuje się ponadto:

 • diagnozą ogólnego rozwoju dziecka;
 • problemami okresu dojrzewania;
 • depresją;
 • uzależnieniem od komputera, Internetu;
 • eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi przez dzieci i młodzież;
 • problemami psychologicznymi i emocjonalnymi;
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi;
 • napadami paniki;
 • chorobą afektywną dwubiegunową;
 • zaburzeniami snu, częstymi bólami głowy lub brzucha, pogorszeniem się wyników w nauce, wagarowaniem;
 • samookaleczaniem;
 • mówieniem o śmierci czy samobójstwie;
 • i inne.

Wizyta u psychologa dziecięcego we Wrocławiu

Celem psychologa dziecięcego jest rozeznanie się w sytuacji młodego człowieka, jego zdiagnozowanie i niefarmakologiczne wsparcie terapeutyczne.

Podczas wizyty psychologicznej we wrocławskiej placówce, specjalista-psycholog rozpoznaje indywidualne zasoby dziecka, równocześnie podejmując działania edukacyjne i terapeutyczne. To dzięki takim wizytom, mali Pacjenci i ich opiekunowie mogą poznać emocje, którymi dziecko się kieruje.

Terapeuci ukierunkowują swoich pacjentów i opiekunów na to jak radzić sobie z emocjami dziecka. Psycholog dziecięcy pracuje nad:

 • samooceną Pacjenta,
 • wzmocnieniem poczucia własnej wartości,
 • ukształtowaniem prawidłowych wzorców zachowań,
 • motywacją niezbędną w celu pokonywania problemów,
 • rozwijaniem zainteresowań i umiejętności.

Centrum Medyczne Damiana, oferuje możliwość wykonania testów psychologicznych podczas wizyty u naszego specjalisty, w tym m.in.:

 • Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI – badanie samooceny, poczucia własnej wartości;
 • Kwestionariusz osobowości EPQ_R, EPQ-R(S) – badanie osobowości;
 • Kwestionariusz do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS – diagnoza autyzmu;
 • Kwestionariusz do Diagnozy ADHD CONNERS 3;
 • Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dzieci STAIC – badanie zaburzeń lękowych;
 • Kwestionariusz do Diagnoz Depresji u Dzieci i Młodzieży CDI-2 – badanie depresji.

Specyfika zawodu polega na kontakcie z osobami w wieku rozwojowym, dlatego wrocławscy praktycy we współpracy z młodymi pacjentami uwzględniają określone sposoby postępowania. Psycholog dziecięcy powinien wykazywać się wyrozumiałością, cierpliwością i wrażliwością niezbędną w zrozumieniu mechanizmów postępowania i sposobu myślenia dziecka:

 • psycholog dziecięcy przedstawia siebie oraz sytuację (wyjaśnia cel spotkania, opisuje przebieg wizyty czy badania);
 • specjalista-psycholog nawiązuje kontakt z pacjentem, prowadzi obserwacje, zwraca uwagę na zachowanie dziecka (w tym oznaki zmęczenia, napięcia, znudzenia);
 • konsultacja psychologiczna prowadzi do wyboru określonej techniki diagnostycznej
 • dla komfortu pacjenta i opiekuna, specjaliści dbają o odpowiednią atmosferę w gabinecie.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Zdrowie psychiczne dzieci młodzieży, rozumie się jako stan dobrego, emocjonalnego samopoczucia, które umożliwia sprawne funkcjonowanie w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej.

Do określenia prawidłowego rozwoju dziecka, używa się określenie: zdrowie psychiczne lub pozytywna adaptacja. W przypadku nieprawidłowości: syndrom, objawy, zaburzenia:

 • dysharmonia,
 • niedojrzałość,
 • rozwój atypowy,
 • problemy przystosowawcze.

Depresja dziecięca

Związana z okresem rozwoju psychofizycznego. Specjaliści diagnozują chorobę na podstawie wywiadu z pacjentem. Do symptomów głównych zaburzenia depresyjnego zalicza się: znaczne obniżenie nastroju, poczucie smutku i osamotnienia, płaczliwość, zmienność nastroju, myśli autodestrukcyjne, niska samoocena, pragnienie ucieczki lub śmierci.

Powyższym, mogą towarzyszyć objawy takie jak: zaburzenia snu, redukcja kontaktów ze środowiskiem (osłabienie kontaktów rówieśniczych, postawa wycofania), dolegliwości somatyczne (bóle głowy, brzucha), zaburzenia łaknienia.

ADHD

Inaczej zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, charakteryzuje się występowaniem: lęku, trudności z koncentracją uwagi, nadpobudliwości motorycznej czy też zaburzeń poznawczych – objawów specyficznych, występujących również przy innych schorzeniach natury psychicznej.

ADHD leczy się początkowo niefarmakologicznie, choć o sposobie diagnostyki i leczenia decyduje specjalista. Stosuje się metody takie jak: terapia indywidualna i/lub poznawczo-behawioralna, relaksacje i nauka sposobów (metod) panowania nad stresem.

ADHD jest zaburzeniem wieloczynnikowym, w którym najprawdopodobniej najważniejszą rolę odgrywają zmiany genetyczne i negatywny wpływ środowiska. Wczesne leczenie w okresie dzieciństwa może pomóc w redukowaniu ujemnych skutków ADHD u osób dorosłych.

Lęk

Zaburzenia lękowe (nerwica), to natężone odczuwanie lęku, którego nagromadzenie powoduje dysfunkcję zachowania, emocji i myślenia, doprowadzając również do uszczerbku na zdrowiu fizycznym. Objawami są: drżenie kończyn, nadmierna potliwość, trudności z oddychaniem, świąd i pieczenie skóry, napięcie mięśni, bóle somatyczne – różne.


Ile kosztuje wizyta i gdzie umówić się do psychologa dziecięcego we Wrocławiu?

Na konsultację z psychologiem dziecięcym można umówić się w:

MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego,
ul. Pawła Włodkowica 1, 50-072 Wrocław

od poniedziałku do piątku: 9:00 – 20:00

Ile kosztuje wizyta u psychologa dziecięcego we Wrocławiu? Koszt konsultacji psychologicznej dziecka zaczyna się od 175 zł.* Zapraszamy do zapisów!

 

* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

KUP ONLINE