Psycholog Gdańsk

Data publikacji: 08.09.2021 ,Data aktualizacji: 02.12.2022
Czas czytania: 7 minut
psycholog gdańsk

Pomoc psychologiczna to wsparcie kompetentnego specjalisty – znawcy ludzi i ich charakterów. W gdańskim gabinecie psychologicznym, nasi pracownicy oferują niezbędną pomoc i wsparcie. Bez względu na wymiar problemu czy kwestii istotnej do omówienia. Psycholog to osoba, która łącząc zdobytą wiedzę i praktykę, potrafi jednocześnie aktywnie słuchać Pacjenta i odnajdować źródła problemu.

Kim jest psycholog, jakie są jego zadania i gdzie umówić się do dobrego psychologa w Gdańsku? Ile kosztuje wizyta u psychologa? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych Ekspertów i umów się na konsultację psychologiczną w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Gdańsku.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

 

Spis treści: 


Psycholog Gdańsk – kim jest i jak pomaga?

Psychologiem jest specjalista analizujący procesy psychiczne i zachowania ludzi. Podejmuje działania terapeutyczne oraz profilaktyczne w ramach wykonywanego zawodu. Specjaliści praktykują psychoterapie indywidualne oraz grupowe – uwzględniające specyfikę i potrzeby osób podczas podejmowanej terapii.

Psycholog - gdansk

Konsultacja psychologa

od 170 zł

KUP WIZYTĘ

Dzięki terapii z psychologiem, Pacjenci ucząc się lepiej przystosowywać do życia społecznego czy zawodowego. Mają również wpływ na rozwój osobisty i swoje samopoczucie. Psycholog diagnozując skutki dziedziczności, bada wpływ różnorodnych czynników na psychikę Pacjenta.

Z usług psychoterapeuty korzystają również rodzice oraz ich dzieci, u których zaobserwowano niedobory rozwojowe działalność korekcyjno-wyrównawcza).

Psycholog to zawód zaufania publicznego a jego wykonywanie uregulowano prawnie:

 • w klasyfikacji zawodów i specjalności, zawód psychologa znajduje się pod numerem 263401;
 • ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, określa zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa oraz zasady organizacji i działania samorządu zawodowego psychologów.

Z chwilą dokonania niezbędnego wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów, nabywa się prawo do wykonywania zawodu psychologa. Zgodnie z ww. ustawą, specjalista świadczący usługi psychologiczne, ma obowiązek zachowania tajemnicy uzyskanych przez Pacjenta informacji. Jedyną możliwością zwolnienia z tego obowiązku jest poważne zagrożenie zdrowia i życia (zarówno klienta jak i innych osób) oraz gdy tak stanowią inne ustawy.

KUP ONLINE

Kompetencje psychologa

Psychologiem jest osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu. Świadczenie usług psychologicznych polega na:

 • diagnozowaniu psychologicznym;
 • opiniowaniu;
 • orzekaniu (o ile przepisy odrębne tak stanowią);
 • psychoterapii terapii par i rodzinnej;
 • udzielaniu pomocy psychologicznej.

Ponadto, zawód psychologa wiąże się z:

 • prowadzeniem badań psychologicznych w zakresie:
  • psychologii klinicznej;
  • psychologii ogólnej;
  • psychologii pracy;
  • psychologii rozwojowej;
  • psychologii wychowawczej;
  • psychologii społecznej.
 • planowaniem testów psychologicznych;
 • dokonywaniem niezbędnych pomiarów fizycznych i psychicznych (np. testy zdolności, inteligencji);
 • interpretowaniem wyników przeprowadzonych testów i ich oceną;
 • udzielaniem porad na podstawie przeprowadzonych testów psychologicznych;
 • utrzymywaniem kontaktu np. z rodziną Pacjenta (zarówno w celach diagnostycznych i związanych z poradnictwem);
 • analizowaniem wpływu poszczególnych czynników na sposób myślenia, zachowania i działania Pacjenta.

Psycholog prowadzi terapię indywidualną oraz udziela się w zajęciach terapeutycznych z określonymi grupami. Psychologowie współpracują również z inny specjalistami – konsultując się w przypadku określonych zburzeń i dysfunkcji psychologicznych.

Czym są testy psychologiczne?

Testy psychologiczne są znormalizowanymi i w pełni zobiektywizowanymi metodami, za pomocą których określa się cechy osób badanych, dotyczących ich zdolności, sprawności, postawy czy zainteresowania. Jest to jedno z narzędzi, którym posługują się specjaliści w gdańskim gabinecie psychologicznym w ramach podjętej z Pacjentem współpracy.

Prawidłowo skonstruowane testy psychologiczne, powinny być normalizowane, standaryzowane, rzetelne i trafnie sformułowane.


Z jakimi problemami udać się do psychologa w Gdańsku?

Profesjonalna pomoc psychologa opiera się na psychoterapii i psychoedukacji zaburzeń i problemów takich jak:

 • przewlekły stres;
 • kryzys emocjonalny;
 • obniżenie nastroju, poczucie beznadziei;
 • depresja;
 • kryzys życiowy;
 • zaburzenia lękowe;
 • niska samoocena, niskie poczucie własnej wartości (sprawczości);
 • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD);
 • nerwica;
 • natręctwa (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne);
 • fobie;
 • ból emocjonalny;
 • zespół stresu pourazowego PTSD;
 • syndrom DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików;
 • syndrom DDD – Dorosłego Dziecka z rodziny Dysfunkcyjnej;
 • zaburzenia emocjonalne;
 • zaburzenia nastroju;
 • psychozy;
 • zaburzenia snu (bezsenność);
 • uzależnienia (w tym m.in. alkoholizm, narkotyki, dopalacze, hazard);
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, kompulsywne objadanie się);
 • choroby wieku podeszłego;
 • kryzys w związku (kłótnie, separacja);
 • kryzys zawodowy, wypalenie zawodowe, problemy w pracy, pracoholizm.

Konsultacja psychologiczna jest pomocna zarówno w sytuacjach nagłych, losowych, nieprzewidzianych jak i przewlekłych, występujących długotrwale. Rozmowa z psychologiem pomaga uporać się z silnymi, degradującymi psychikę – emocjami. Do Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Gdańsku zgłaszają się osoby, które doświadczyły różnych (w tym traumatycznych) sytuacji, takich jak:

 • wypadek;
 • choroba;
 • śmierć bliskiej osoby, członka rodziny, przyjaciela;
 • nałóg bliskiej osoby (współuzależnienie);
 • kłopoty w relacji z partnerem/z bliską osobą, kryzys w związku;
 • rozwód, separacja, zerwania relacji z bliską osobą;
 • poronienie, aborcja;
 • utrata lub zniszczenie majątku, problemy finansowe;
 • zmiana stanu cywilnego rodziców – rozwód,
 • powiększenie rodziny, narodziny, adopcja dziecka,
 • problemy z prawem, pobyt w więzieniu.

Cena wizyty u psychologa w Gdańsku

Koszt konsultacji psychologa w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Gdańsku zaczyna się od 170 zł*. Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji telemedycznych.

Jeżeli szukasz dobrego psychologa w Gdańsku, umów się na konsultację w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24 a także online. za pośrednictwem sklepu internetowego oraz Portalu Pacjenta Damian Online. Skontaktuj się już dziś!


* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KUP ONLINE

Pacjent w gabinecie psychologicznym w Gdańsku

Interwencja kryzysowa

Interwencją kryzysową nazywamy różnorodny zakres skoordynowanych działań, ukierunkowanych na pacjenta – klienta kryzysowego. Dzięki podjętej interwencji, ułatwia się pacjentowi odzyskanie zachwianej równowagi w sferze psychologicznej, przywraca poczucie sprawczości i szansy na rozwiązanie zaistniałego problemu.

Zakres działań psychologów w obszarze interwencji kryzysowej:

 • pomoc interwencyjna – również w zespołach interdyscyplinarnych;
 • profesjonalne wsparcie psychologiczne;
 • wzmacnianie zasobów pacjenta (potencjał osobisty);
 • prowadzenie warsztatów psychologicznych na pacjentów oraz ich rodzin;
 • tworzenie grup wsparcia społecznego oraz grup samopomocowych;
 • psychoedukacja w zakresie sytuacji kryzysowych.

Interwencja kryzysowa w przypadku sytuacji traumatycznych obejmuje:

 • zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego pacjenta;
 • ułatwienie wyrażenia emocji i odreagowania napięcia;
 • pomoc psychologiczną ukierunkowana na poradzenie sobie z traumą.

Zadaniem psychologa w przypadku interwencji kryzysowej skierowanej do osób dorosłych w kryzysie rozwojowym jest m.in.:

 • wspieranie działań pacjenta na rzecz samorealizacji;
 • okrywanie osobistego potencjału, rozwijanie umiejętności, odnajdywanie talentów;
 • motywowanie do poszukiwania celów, akceptacji, samoakceptacji i udziału w grupach wsparcia.

Zadania psychologa w przypadku podejmowanej interwencji w kryzysie sytuacyjnym:

 • wsparcie emocjonalno- psychologiczne;
 • pomoc w odzyskiwaniu równowagi psychicznej, poczucia zrozumienia, bezpieczeństwa;
 • pomoc ukierunkowana na akceptację sytuacji pacjenta;
 • wsparcie psychologiczne mające na celu zwiększenie zasobów związanych z kryzysem i przyszłymi sytuacjami wymuszającymi aktywizację tych zasobów.

Cały ten stres – przepracuj problem w gabinecie psychologicznym

Spośród psychologicznych determinantów zdrowia, wyróżnia się umiejętność skutecznego radzenia sobie z sytuacją stresową. Istotnym jest ukształtowanie strategii i sposobów obrony, których zadaniem jest m.in. rozwiązanie problemu. To, w jaki sposób ludzie radzą sobie z codziennym stresem w życiu prywatnym (rodzinnym) i zawodowym, w dużej mierze zależy od posiadanych zasobów.

Czynniki biologiczne dostarczają m.in. zasobów podmiotów takich jak:

 • poczucie kontroli;
 • poczucie koherencji;
 • samoocena.

Pakiet posiadanych przez człowieka zasobów to „tarcza obronna” przed stresorami wszechobecnymi w dzisiejszym świecie. Warto przepracować swoje problemy u boku specjalisty w gabinecie psychologicznym. W ten sposób dbamy o dobre samopoczucie oraz bezcenne – zdrowie.

 

Dobrostan psychiczny – zawodowy wellbeing

Z roku na rok coraz więcej pracodawców zauważa potrzebę rozszerzenia wsparcia związanego z dbaniem o zdrowie swoich pracowników, o usługi psychologiczne. Badania wskazują, że ponad 70% menagerów upatruje sukcesu firmy w dobrej kondycji psychicznej osób zatrudnionych w organizacji. Jeszcze więcej ankietowanych przyznaje, że pracodawcy powinni oferować wsparcie psychologiczne w ramach przystępnych benefitów firmowych[1].

Równowaga psychofizyczna, to zdrowy balans zachowany zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Dobrostan definiowany jest jako optymalny, satysfakcjonujący poziom spełnienia w życiu. Subiektywna, pozytywny ocena samego siebie wymaga nie tylko samoakceptacji, ale również doświadczania pozytywnych relacji z otoczeniem (z innymi ludźmi), osiągania własnych celów, osobistego rozwoju i poczucia autonomii.

Dobrostan psychiczny może zostać zachwiany – pomimo jego posiadania. Można go również osiągnąć ucząc się tego, co może pomóc mu się urzeczywistnić. Jednym ze sposobów, jest rozmowa przeprowadzona ze specjalistą do spraw zdrowia. Konsultacja z psychologiem to nie tylko omawianie problemów, to również przepracowywanie rozwiązań i kształtowanie nowych wzorców zachowań.

Nie pozostaje tajemnicą fakt, że o poziomie zdrowia decydują czynniki biologiczne, społeczne i psychologiczne. Wzmocnić je (zdrowie) można poprzez większą świadomość ciała, prozdrowotne zachowania, aktywny i zdrowy styl życia oraz uczenie się (także nowych) sposób na odreagowywanie stresu. Nadmierne, permanentne odczuwanie stresu przyczynia się do zwiększonego ryzyka zawału serca czy nadciśnienia tętniczego.

Warto zadbać o siebie u boku specjalisty – psychologa. Konsultowanie swojego stanu nie tylko może zniwelować nagromadzone pokłady stresu, ale również dać odpowiedź – jak sobie z nim radzić na co dzień.

 

[1] https://hrminstitute.pl/dobrostan-pracownikow-i-docenianie/

*Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KUP ONLINE

Literatura tematu: