Psycholog Gdynia - zadania, rodzaje terapii, pierwsza wizyta u psychologa

Data publikacji: 31.10.2022
Czas czytania: 7 minut

Szukasz dobrego psychologa w Gdyni? Nie odwlekaj w czasie potrzeby porozmawiania ze specjalistą o swoich problemach i skorzystaj z usług Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Sprawdź, co warto wiedzieć o zawodzie psychologa i umów się na pierwszą wizytę. W naszych placówkach dbamy o Twoje zdrowie kompleksowo - oferujemy również pomoc i wsparcie psychoterapeuty i psychiatry.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  


Spis treści:


Kim jest psycholog?

Psycholog to specjalista posiadający odpowiednie kwalifikacje, udzielający świadczeń w zakresie diagnozy psychologicznej, opiniowania, orzekania i udzielania pomocy psychologicznej. Psycholog może również pomagać w zakresie psychoterapii po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Psycholog - gdynia

Konsultacja psychologa

od 170 zł

KUP WIZYTĘ

W swojej codziennej pracy psycholog współpracujący z drugą osobą udziela niezbędnego wsparcia i pomocy w zakresie zgodnym ze zdobytą wiedzą i potwierdzonymi, wymaganymi dokumentami do udzielania świadczeń psychologicznych.

Osoby kształcące się w kierunku psychologii zgłębiają wiedzę o ludzkiej psychice, a analizując procesy zachodzące w tym obszarze, poznają mechanizmy, dzięki którym są w stanie zrozumieć zachowania ludzi i pomóc im uporać się z problemami. W swojej praktyce psychologowie wyjaśniają i przewidują zachowania jednostek (lub grup społecznych) w oparciu o nowoczesną wiedzę z zastosowaniem teorii psychologicznych.


Kompetencje i obowiązki psychologa

Zakres pracy wykonywany na stanowisku psychologa zależy m.in. od wybranej specjalizacji i celu wizyty. Psycholog może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie psychologii po odbyciu odpowiedniego szkolenia określonego programem specjalizacji.

Psychologia stosowana może skupiać się na wsparciu osób dorosłych będących w kryzysie, pomocy dzieciom i młodzieży w pokonywaniu barier psychologicznych i ulepszaniu relacji z rówieśnikami lub skupiać się na samodoskonaleniu i rozwoju w biznesie.

Psycholog Gdynia - specjalizacje

Specjalizacje psychologii ukierunkowane są na wybrany obszar tematyczny, dlatego wyróżnia się m.in.:

 • psychologię kliniczną;
 • psychologię wychowawczą;
 • psychologie pracy i biznesu;
 • psychologię sądową;
 • psychologię sportu;
 • psychoseksuologię.


Psycholog – kompetencje

Psycholog to zawód, którego wykonywanie uregulowano prawnie. Zgodnie z polskim prawem (ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów) określono zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa oraz zasady organizacji i działania samorządu zawodowego psychologów. W klasyfikacji zawodów i specjalności, zawód psychologa znajduje się pod numerem 263401.

Rada Izby Psychologów wpisuje na listę psychologów osobę, która uzyskała dyplom magistra psychologii oraz:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posługuje się językiem ojczystym w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu;
 • odbyła obligatoryjny staż zawodowy pod nadzorem zawodowego psychologa.

Psycholog przede wszystkim świadczy usługi psychologiczne polegające na:

 • stawianiu diagnozy psychologicznej;
 • opiniowaniu;
 • orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią;
 • psychoterapii (w określonym nurcie psychologicznym);
 • udzielaniu pomocy psychologicznej.

Obok wymaganych kompetencji twardych (wykształcenie i uprawnienia), zawód psychologa wiąże się z posiadaniem predyspozycji i umiejętności tzw. kompetencji miękkich. Dobry psycholog posiada wysokorozwiniętą umiejętność słuchania, łatwość komunikowania się, empatię i zdolności analityczne.

Zadaniem psychologa jest szeroko rozumiana pomoc Pacjentowi w potrzebie. Celem współpracy jest osiągnięcie terapeutycznego sukcesu, np. lepsze przystosowanie do życia społecznego, pokonanie emocjonalnego kryzysu czy poprawa samopoczucia.

W zakresie zawodowych kompetencji i zadań psycholog:

 • planuje i przeprowadza testy psychologiczne;
 • interpretuje wyniki przeprowadzonych badań (testów) oraz podejmuje się ich omówienia (udziela porad);
 • analizuje indywidualne predyspozycje Pacjenta do myślenia i zachowywania się w określony sposób (wpływ dziedziczenia oraz czynników społecznych i zawodowych);
 • prowadzi poradnictwo psychologiczne;
 • prowadzi zajęcia i warsztaty terapeutyczne (indywidualne i grupowe);
 • prowadzi działalność w zakresie psychoedukacji (działalność naukową i dydaktyczną).

KUP ONLINE

Psycholog – obowiązki

Psycholog to zawód zaufania publicznego, a każdy specjalista go wykonujący ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, czyli zachowania poufności względem uzyskanych od Pacjenta informacji. Wyjątkową, zdejmującą z psychologa obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej sytuacją jest zagrożenie zdrowia lub życia Pacjenta, lub osób z jego otoczenia (oraz, gdy tak stanowią przepisy ustawy).

Psycholog zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Etyczno-Zawodowego, u którego podstaw leży dobro człowieka. Psycholog szanuje prawa i godność Pacjenta, jest gotowy do dialogu, nie narzuca wyborów i nie neguje systemu wartości klienta. Celem wykonywanych przez psychologa czynności jest podniesienie jakości życia, a w każdym kontakcie z nim kierowanie się zasadą „primum non nocere” (tł. łac. po pierwsze, nie szkodzić).

Zasady kodeksu etycznego nawiązują również do kompetencji psychologa, który powinien dokładać wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość usług, stale dążyć do rozwoju zawodowego i aktualizować swoją wiedzę w dziedzinie psychologii. Czym różni się psycholog od psychoterapeuty?

Psycholog (psycholog kliniczny) i psychoterapeuta mają ze sobą wiele wspólnego – obie profesje pomagają Pacjentom lepiej radzić sobie z trudnościami natury psychologicznej. W oparciu o analizę procesów psychicznych i wzorców zachowań, w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości – zaburzeń somatycznych i psychicznych – psycholog zajmuje się czynnościami korekcyjnymi i wyrównawczymi, prowadząc specjalistyczne poradnictwo psychologiczne.

Psychoterapeuta współpracuje z Pacjentem w inny sposób – angażuje go w proces psychoterapii, specjalistycznego oddziaływania, z wykorzystaniem określonych metod i technik terapeutycznych. Skuteczne wywieranie wpływu ma na celu lepsze i skuteczniejsze funkcjonowanie danej osoby w wielu obszarach jej życia. Psychoterapia jest formą leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych bez użycia farmaceutyków – psycholog oraz psychoterapeuta nie mogą wypisywać recept.


Psycholog Gdynia - kiedy umówić się na wizytę?

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej? Ponieważ nikt inny nie wyjaśni lepiej mechanizmów ludzkich zachowań, przyczyn ich powstawania i utrwalania, niż osoba zdobywająca tą szczególną wiedzę i praktykę latami. Psycholog potrafi przewidywać ludzkie emocje i zachowania z określonych sytuacjach psychologicznych – a do tego niezbędna jest wiedza np. o prawidłowościach w poszczególnych etapach rozwoju człowieka.

Psychologia kliniczna to obszar psychologii, w której zakresie znajdują się psychologiczne mechanizmy zaburzeń psychicznych, emocjonalnych, osobowości i przystosowania.

Kiedy udać się do psychologa?

Problemami w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym, które warto skonsultować z psychologiem są m.in.:

 • depresja, zaburzenia depresyjne;
 • obniżone samopoczucie, ból emocjonalny;
 • zaburzenia nastroju;
 • zaburzenia emocjonalne, zachwianie równowagi emocjonalnej (płaczliwość, smutek, gniew, agresja, obniżona aktywność, wycofanie społeczne);
 • zaburzenia lękowe (nerwica);
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne;
 • zaburzenia snu, bezsenność;
 • zaburzenia odżywiania (jadłowstręt, kompulsywne objadanie się);
 • fobie;
 • psychoza;
 • uzależnienia od substancji (alkoholu, narkotyków, dopalaczy);
 • uzależnienia behawioralne (czynnościowe, w tym m.in. hazard, komputer, zakupoholizm, praca);
 • wypalenie zawodowe;
 • zaburzenia osobowości;
 • choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD);
 • zespół stresu pourazowego PTSD;
 • syndrom DDA;
 • syndrom DDD.

Centrum Medyczne Mind Health w Gdyni oferuje pomoc doświadczonych specjalistów zdrowia psychicznego. Umów wizytę i pozwól, by weryfikacja Twoich potrzeb i ograniczeń w ich osiąganiu odbywała się pod czujnym okiem profesjonalisty. Warto zastanowić się wspólnie, czy obecne trudności nie zrodziły się z tzw. błahych problemów. Pamiętaj, zmiany wymagają czasu - sugestia i doradztwo pomogą Ci szybciej osiągnąć wymarzone cele. 


Już dziś KUP ONLINE wizytę u psychologa!


Psycholog w Gdyni – przebieg wizyty

Wizyta w gabinecie psychologicznym opiera się głównie na rozmowie ze specjalistą. Psycholog dba przede wszystkim o dobre samopoczucie Pacjenta, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa w sprzyjającej, pełnej życzliwości atmosferze.

Podczas wizyty w gabinecie psychologicznym, psycholog diagnozuje problem, ocenia i pomaga rozwiązać powstałe trudności. Przebieg wizyty zależy od sytuacji Pacjenta i jego potrzeb. Nierzadko, usługa psychologiczna przybiera postać interwencji kryzysowej i projektowania działań pomocowych skierowanych do osoby wymagającej wsparcia w trudnej sytuacji.

Jak przebiega wizyta u psychologa w Gdyni? W trakcie konsultacji psychologicznej psycholog:

 • przeprowadza szczegółowy wywiad – badanie podmiotowe;
 • ułatwia Pacjentowi radzenie sobie z trudnymi emocjami i wspiera go w procesie zmiany;
 • definiuje posiadane przez daną osobę zasoby (tj. umiejętności, wiedza, wartości, cechy charakteru i wiele innych), pomaga je uruchamiać i wykorzystywać w praktyce;
 • wybiera najlepszą formę wsparcia psychologicznego (poradnictwo indywidualne, grupowe, terapia, testy, mediacje, interwencja kryzysowa, coaching).

Rodzaje terapii psychologicznych

W gdyńskim gabinecie psychologicznym nasi specjaliści wybierają najskuteczniejsze metody – narzędzia i techniki psychologiczne, które pomogą Pacjentowi odnaleźć się w nowej sytuacji, uporać się z problemami i przepracować dotychczasowe doświadczenia.

Współpraca z psychologiem polega m.in. na poszukiwaniu efektywnych rozwiązań, uczeniu się nowych technik radzenia sobie ze stresem i ćwiczeniu praktycznych umiejętności społecznych.

Psycholog może wykorzystywać w swojej pracy analizę autobiograficzną, reminiscencje lub prowadzić terapię w wybranym nurcie terapeutycznym – psychoterapię (np. systemową, Gestalt, poznawczo-behawioralną, kognitywną, humanistyczną).

Terapię psychologiczną można prowadzić indywidualnie lub grupowo (terapia rodzinna, terapia par). Psycholog może zaoferować zarówno usługę stacjonarną, jak i pomoc telefoniczną. Wsparcie psychologa może przybrać formę interwencji kryzysowej, mediacji lub coachingu.

Elementami konsultacji psychologicznej poza przeprowadzonym wywiadem, rozmową i diagnozą są:

 • obserwacja;
 • testy psychologiczne;
 • eksperyment kliniczny lub prowadzony w warunkach laboratoryjnych;
 • analiza wytworów.


Najczęstsze problemy psychologiczne

Każdego dnia wiele osób staje przed trudną decyzją, dręczącymi pytaniami i wątpliwościami „co dalej?”, „jak mam sobie z tym poradzić?”, „czy ktoś mi pomoże?”. Pamiętaj, że nie jesteś sam - coraz więcej osób korzysta z usług psychologa, psychiatry i psychoterapeuty.

Kiedy warto udać się do psychologa? Konsultacja psychologiczna może być najlepszym rozwiązaniem w przypadku:

 • chronicznego, nadmiernego stresu (stresu pourazowego);
 • problemów w rodzinie;
 • kryzysu w związku (kłótnie, separacja);
 • trudności w sferze zawodowej (wypalenie zawodowe, problemy ze współpracownikami lub szefem);
 • straty bliskiej osoby, żałoby;
 • niepełnosprawności, choroby, wypadku;
 • niskiego poczucie własnej wartości (niskiej lub negatywnej samooceny);
 • przeżywania trudnych emocji (ból emocjonalny);
 • podejmowania ważnej, życiowej decyzji;
 • problemów finansowych;
 • trudności w nawiązywaniu bliskich relacji.

Jeśli niepokoi Cię Twój stan psychiczny, zauważasz trudności w relacjach z otoczeniem, natłok myśli i emocjonalny ból nie pozwalają Ci cieszyć się życiem, umów się na wizytę do dobrego psychologa w Centrum Medycznym Mind Health w Gdyni. Zapraszamy na konsultacje!

 

KUP ONLINE

Źródła:

 • Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: https://psych.org.pl/o-ptp/kodeks-psychologa (dostęp: 16.10.2022 r.);
 • Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów – stan prawny aktualny na dzień: 17.10.2022 r. Dz.U.2019.0.1026 t.j. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów: https://lexlege.pl/ustawa-o-zawodzie-psychologa-i-samorzadzie-zawodowym-psychologow/# (dostęp: 16.10.2022 r.);
 • Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Ochrona_zdrowia_psychicznego.pdf (dostęp: 16.10.2022 r.).