Psychoterapia Rzeszów - cena, wskazania, rodzaje psychoterapii

Data publikacji: 12.01.2023
Czas czytania: 7 minut
psychoterapia mindhealth

Psychoterapia to forma pomocy – leczenia, która opiera się na wiedzy i praktyce zasięganej z różnych dziedzin nauki. Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że specjaliści są w stanie dostosowywać poszczególne metody i techniki pod szczególne potrzeby Pacjenta.

Szukasz dobrego psychoterapeuty w Rzeszowie? Sprawdź cenę wizyty, wolne terminy i umów się na psychoterapię w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  


Spis treści:


Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba wysoko wykwalifikowana w kwestii przeprowadzania Pacjenta przez proces terapeutyczny. Specjalista psychoterapii posiada niezbędne umiejętności i wiedzę z pogranicza psychologii klinicznej oraz innych dziedzin nauki (w tym m.in. psychiatrii, pedagogiki i socjologii).

Zawód psychoterapeuty został wpisany do Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z kodem 229905 co oznacza, że w usystematyzowanym zbiorze zadań i czynności wymaga posiadania odpowiednich kompetencji (zarówno w toku uczenia się, jak i praktyki) oraz predyspozycji do realizowania zawodowych celów.

Przeprowadzenie leczenia w formie psychoterapii – bez względu na „wyznawany” przez specjalistę nurt psychologii, wymaga odpowiedniego przygotowania się do pracy z Pacjentem – w formie sesji indywidualnych i grupowych (w parach lub grupach terapeutycznych).

Z pomocy psychoterapeutycznej w Rzeszowie korzystają osoby w różnym wieku, statusie społecznym i ogólnej sytuacji życiowej. Terapia jest nierzadko równolegle prowadzoną formą leczenia Pacjenta, który korzysta z usług innych specjalistów zaufania publicznego – psychologów i psychiatrów.

Psychoterapia to (obok farmakoterapii) popularna i ceniona forma pomocy dedykowana osobom znajdującym się w kryzysie. Podupadające zdrowie psychiczne, brak zadowolenia z obecnego stanu samopoczucia, nadmierny i chroniczny stres – to tylko niektóre czynniki wyzwalające potrzebę skorzystania z porady psychoterapeutycznej oraz wejścia w proces terapeutyczny. 

Jednak z usług terapeutycznych mogą i powinny korzystać osoby, które najzwyczajniej odczuwają potrzebę porozmawiania ze specjalistą – w ten sposób Pacjenci mogą przepracować trudne emocje, odkryć źródła swoich lęków i trosk, uporać się z problemem uzależnienia czy osiągnąć psychiczną równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.  

Konsultacja psychoterapeutyczna przeprowadzona u boku specjalisty, może znacząco podnieść samoocenę osoby pozostającej w potrzebie. Dzięki sesjom terapeutycznym, Pacjenci uzyskują wgląd w siebie a poznając jednocześnie swoje ograniczenia, łatwiej jest im podjąć życiową decyzję – zwalczając blokującą ich stagnację. 

wskazania do psychoterapii


Psychoterapeuta a psycholog

Terminy „psycholog” i „psychoterapeuta” mają ze sobą wiele wspólnego, począwszy od ich zbliżonego nazewnictwa. „Psyche” to w dosłownym tłumaczeniu (zarówno z łaciny, jak i greki) „dusza”, a według słownika języka polskiego ”psychika człowieka” odnosząca się także do jego życia duchowego.

W nomenklaturze psychologicznej oba terminy pojawiają się bardzo często, jednak nie oznacza to bynajmniej, że są pojęciami tożsamymi. Psycholog, może – lecz nie musi – posiadać uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznej psychoterapii. Z kolei psychoterapeuta może – lecz niekoniecznie – posiadać tytuł zawodowy psychologa. 

Obie profesje wymagają od specjalistów posiadania określonych kompetencji – umiejętności niezbędnych we współpracy z Pacjentem. Zarówno zawód psychologa, jak i psychoterapeuty, wymaga ukończenia odpowiedniej ścieżki kształcenia w tym m.in. otrzymania niezbędnych dyplomów, a w przypadku psychoterapeutów – certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Stałym elementem, wpisanym w wykonywanie zawodu psychoterapeuty, jest poddawanie się tzw. superwizji procesu psychoterapii przez osoby wykonujące tą niezależną profesję. Polega na rozwijaniu szczególnym umiejętności specjalisty psychoterapii oraz monitorowaniu praktyki zawodowej. Superwizja to forma rozwoju, której doświadczenie jest obowiązkiem każdego psychoterapeuty.

Psychologia to nauka z dziedziny bio-psycho-społecznej, tym samym obejmuje szeroki zakres wiedzy, w której przyszły psycholog może się wyspecjalizować. Psycholog może więc posiadać szczególny rodzaj wiedzy w obrębie np. psychologii klinicznej lub dziecięcej.

Zawód psychoterapeuty wiąże się zazwyczaj z dłuższym (w perspektywie czasowej) kontaktem z Pacjentem, rozpoczynającym u specjalisty proces leczenia w formie terapii.

KUP ONLINE

Psychoterapia Rzeszów - kiedy udać się na konsultację?

Metody i techniki psychoterapeutyczne przeprowadzane w określonym nurcie psychologicznym, pozwalają Pacjentowi poznać samego siebie, źródła swoich negatywnych emocji, lęków i traum, które skutecznie uniemożliwiają realizację własnych potrzeb. Dzięki psychoterapii Pacjent ma szansę pogłębić własną samoświadomość, a tym samym mieć realny wpływ na samoakceptację i osiągnięcie zdrowej równowagi w sferze psychofizycznej.

Terapia pozwala dotrzeć do ukrytego (nawet pozornie) motywu zachowań, potencjału czy dyskomfortu psychicznego. Sukcesem współpracy psychoterapeutycznej w naszych gabinetach psychoterapii, jest osiągnięcie przez Pacjenta realnego wpływu na własne życie – w sferze prywatnej, rodzinnej czy zawodowej.

Odblokowane poziomy funkcjonowania, odkrywanie zasobów, pokonywanie przeszkód, realizowanie potrzeb i ukazywanie perspektyw – to tylko niektóre konsekwencje terapeutycznej zmiany, uwidaczniającej się stopniowo u osób korzystających z usług wyspecjalizowanego terapeuty.

Podczas regularnych spotkań u boku psychoterapeuty, Pacjent mierzy się z własnymi myślami i uczuciami, które skutecznie uniemożliwiają osiąganie konstruktywnej zmiany. Sukces terapeutyczny jest w znacznej mierze zależny od zaangażowania oraz współpracy obu stron terapii – terapeuty i Pacjenta.

Na psychoterapię w Rzeszowie warto się udać przede wszystkim po to, aby:

 • ograniczyć do minimum wpływ bodźców stresowych na codzienne życie i funkcjonowanie w sferze rodzinnej czy zawodowej;
 • osiągnąć większą pewność siebie, odbudować poczucie sprawczości i zwiększyć poczucie własnej wartości;
 • uzyskać niezbędną pomoc psychologiczną w przypadku trudności w codziennym funkcjonowaniu;
 • przepracować ze specjalistą trudne doświadczenia i traumatyczne przeżycia z dzieciństwa;
 • zgłębić wiedzę na temat własnych motywacji, źródeł konfliktu, problemów emocjonalnych, poczucia braku kontroli;
 • zacząć odczuwać radość z życia, jednocześnie uwalniając się od źródeł niepokoju i lęku;
 • uzyskać kontrolę nad własnym życiem osobistym, rodzinnym, zawodowym;
 • dać sobie szansę na odzyskanie dobrostanu psychicznego;
 • uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań.

W jakich sytuacjach warto zgłosić się do psychoterapeuty w Rzeszowie?

 • śmierć bliskiej osoby;
 • utrata bliskiej więzi, rozwód, separacja;
 • trauma;
 • wypadek, choroba, kalectwo;
 • niskie poczucie własnej wartości (zaburzona samoocena);
 • problemy w życiu osobistym;
 • trudności w pracy, życiu zawodowym;
 • trudności wychowawcze;
 • nierozwiązane konflikty z przeszłości;
 • uzależnienia;
 • doświadczenie przemocy fizycznej, psychicznej;
 • brak poczucia kontroli nad własnym życiem (niezadowolenie z siebie, swojego życia, swoich sukcesów);
 • odczuwanie nadmiernego stresu;
 • zaburzenia snu (bezsenność);
 • zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia, zespół BED);
 • zaburzenia lękowe, zaburzenia nerwicowe, fobie;
 • psychozy;
 • natręctwa (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne);
 • zespół stresu pourazowego (PTSD);
 • samookaleczenia;
 • syndrom DDA;
 • depresja;
 • chęć wprowadzenia zmian w życie;
 • pomoc w podjęciu ważnej decyzji;
 • i inne.

Rodzaje psychoterapii

Spotkania z terapeutą mogą przybierać różną formę, w zależności od oczekiwań, a przede wszystkim potrzeb Pacjenta. Wyróżnia się formę indywidualnych spotkań terapeutycznych, trening grupowy, spotkania w parach oraz wsparcie rodzinne. Pomoc terapeutyczna kierowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci oraz dorastającej młodzieży.

Doświadczeni psychoterapeuci wiedzą, że pozytywny wynik psychoterapii jest sumą wielu czynników - od rodzaju trudności z którymi mierzy się Pacjent do zaangażowania, stanu jego zdrowia i wieku włącznie. Brak satysfakcji z własnego życia, może być źródłem zaburzeń emocjonalnych lub być również przyczyną obniżonej jakości życia.

Rodzaj terapii zależy również od czasu jej trwania, dlatego psychoterapeuci oferują regularne spotkania w postaci psychoterapii krótko- (6–12 sesji), średnio- (12–24 sesji) i długoterminowej, a jej granice ustalane są indywidualnie między specjalistą terapii, a pacjentem (uczestnikami sesji – w przypadku leczenia zbiorowego).

Proponowanymi formami wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego są m.in.:

 • terapia indywidualna;
 • terapia grupowa i w parach;
 • terapie w określonym nurcie, w tym terapia Gestalt, poznawczo-behawioralna;
 • szkolenia i warsztaty terapeutyczne (w tym dla dzieci i młodzieży);
 • psychoedukacja i profilaktyka zdrowia psychicznego;
 • poradnictwo i doradztwo psychologiczne.

MH rzeszow


Psychoterapia Rzeszów cena i przebieg wizyty

Na psychoterapię w Rzeszowie można umówić się w:

MH Rzeszów

Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth

ul. Jana III Sobieskiego 7, 35-002 Rzeszów
od poniedziałku do piątku: 09:00 – 20:00


Ile kosztuje wizyta u psychoterapeuty?
Koszt konsultacji w MindHealth zaczyna się od 180 zł. * Serdecznie zapraszamy!

Psychoterapeuci udzielają niezbędnej pomocy psychologicznej m.in. osobom z problemami rodzinnymi, małżeńskimi, wychowawczymi, z problemem uzależnienia, z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami w sferze psychicznej, zaburzeniami lękowymi czy fobiami.

W pracy psychoterapeutycznej celem jest przeanalizowanie przez specjalistę przyczyn powstałych u Pacjenta trudności i problemów, a kolejno – dokonanie odpowiedniej diagnozy i wybór odpowiednich metod oraz technik terapeutycznych. Specjaliści nie lekceważą zgłaszanych sygnałów, a są nimi objawy psychosomatyczne, trudności z samoakceptacją czy chroniczne zmęczenie i stres.

W przypadku psychoterapii grupowej, psychoterapeuta dobiera do grupy terapeutycznej uczestników o określonych cechach i przygotowuje ich do cyklu zajęć, moderując ich przebieg w kolejnych sesjach.

Indywidualne spotkania z psychoterapeutą odbywają się w oparciu o przygotowany plan pracy, wywiad i obserwację, niezbędną do osiągnięcia terapeutycznego sukcesu.

Przy pomocy rozmaitych metod i technik psychologicznych, specjalista wspomaga proces osiągania pozytywnej zmiany u Pacjenta, a do tego celu służą elementy tj. arteterapia, muzykoterapia, psychodramy, treningi interpersonalne, ćwiczenia relaksacyjne, hipnoza, gry psychologiczne, czy metody pozytywnego myślenia.

KUP ONLINE

* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

Źródła:

 • Psychoterapia VADEMECUM; red. R. Mizerska, H. Pinkowska-Zielińska, A. Jankiewicz, D. Modrzyńska, M. Kostrzewski, S. Wojtysiak;
 • Encyklopedia Zdrowia t. I, t. II, wyd. siódme; red. W.S. Gomułka, W. Rewerski;
 • Ubertowski; Psychologia biznesu; Katowice 2011;
 • Haslam Psychiatria, Poznań 1997;
 • Strycharczyk, P. Clough; Odporność psychiczna - strategie i narzędzia rozwoju; Sopot 2017
 • Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10, t. I, wyd.2008 Rewizja dziesiąta; Tom I Wydanie 2008; World Health Organization; https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/icd10/pdf/ICD10TomI.pdf (dostęp: 14.06.2022 r.);
 • https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow//-/klasyfikacja_zawodow/zawod/229905