Seksuolog Toruń - cena, przebieg wizyty, rodzaje zaburzeń seksualnych

Data publikacji: 05.05.2022
Czas czytania: 7 minut
seksuolog toruń

Lekarz seksuolog, oferuje niezbędną pomoc i wsparcie w zakresie najintymniejszej sfery życia człowieka – seksualności. Zdrowie definiowane jest jako dobrostan fizyczny i psychiczny, dlatego warto skorzystać z usług seksuologa, zwłaszcza, że problemy w tym obszarze mogą znacząco obniżyć jakość życia.

Szukasz dobrego seksuologa w Toruniu? Pomoc doświadczonych specjalistów z zakresu seksuologii, psychoterapii i psychiatrii oferuje MindHealth w Toruniu. Umów wizytę już dziś!

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  


Spis treści:


Kim jest seksuolog?

Seksualność człowieka to istotna, intymna sfera życia warunkująca dobrostan m.in. w sferze psychicznej. Uwzględniając wielowymiarowość obszaru seksualności, definiuje się ją jako zjawisko złożone, odzwierciedlające różne poziomu funkcjonowania.

Seksuolog to zawód regulowany, wyróżniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U. poz. 1145). Lekarz – specjalista seksuologii, został przypisany do sześciocyfrowego kodu 221262.

Seksuolog w Toruniu zajmuje się rozpoznawaniem, różnicowaniem i leczeniem zaburzeń związanych ze sferą seksualną człowieka. Zawód wymaga zdobycia odpowiedniego wykształcenia, a także posiadania odpowiednich predyspozycji. Specjaliści podejmują się szeregu działań, których nadrzędnym celem jest zapobieganie zaburzeniom w sferze seksualności.

Lekarz zdobywa wiedzę i umiejętności na studiach kierunkowych medycznych - w ramach kształcenia kończy specjalizację z seksuologii.

Seksuologiem klinicznym jest osoba specjalizująca się w zakresie psychologii, która pomaga Pacjentom pokonywać trudności w sferze seksualnej. Seksuolog kliniczny uzyskuje certyfikat zawodowy Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Podsumowując, specjalistą-seksuologiem jest osoba posiadająca wykształcenie wyższe-medyczne, z ukończoną specjalizacją z zakresu psychiatrii, ginekologii, urologii, studenci wydziału psychologicznego posiadający specjalizację w dziedzinie związanej z seksualnością lub psychoterapeuci.

W zależności od zdobytego wykształcenia, kompetencji i doświadczenia, seksuolog podejmuje się oddziaływania w praktyce lekarskiej lub psychologicznej.


Seksuolog Toruń - zadania i kompetencje

Podjęcie decyzji o konsultacji z seksuologiem, może nie być łatwym doświadczeniem, dlatego specjaliści zwracają szczególną uwagę na wrażliwość sfery seksualnej i problemów w tym obszarze. Rozmowa ze specjalistą musi wzbudzać zaufanie Pacjenta. Podniesienie jakości życia, to nadrzędny cel leczenia w gabinecie seksuologicznym.

W ramach zadań i kompetencji seksuologa w Toruniu wyróżnia się:

 • nawiązanie kontaktu z Pacjentem z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich warunków (łagodzenie dyskomfortu, lęku, strachu, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego Pacjentów);
 • przeprowadzanie niezbędnego wywiadu lekarskiego;
 • w przypadku zaistnienia takiej konieczności, specjaliści nawiązują kontakt z rodziną/opiekunami Pacjenta;
 • wyjaśnianie celu wizyty i potrzeby leczenia seksuologicznego;
 • badanie podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na zaburzenia czynności płciowych;
 • badanie sfery kontaktu emocjonalnego i więzi partnerskiej;
 • kierowanie osób korzystających z jego pomocy, na niezbędne badania dodatkowe oraz konsultacje do innych specjalistów dziedzin medycznych;
 • wykonywanie testów diagnostycznych ;
 • interpretowanie i ocena wyników podstawowych i dodatkowych;
 • kierowanie pobranych materiałów biologicznych na badania laboratoryjne;
 • diagnozowanie i rozpoznawanie różnicowe;
 • leczenie zdiagnozowanych chorób i zaburzeń w sferze seksualnej lub z nią związanych;
 • udzielanie specjalistycznego wsparcia i pomocy lekarskiej dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej:
 • wypisywanie skierowań w celu dalszej diagnostyki, przepisywanie recept, wypisywanie zwolnień lekarskich;
 • przygotowanie opinii lekarskich, świadectw, orzeczeń i wniosków (również dla celów cywilno-prawnych);
 • współpraca ze specjalistami innych dziedzin (specjalności medycznych);
 • profilaktyka i działania ukierunkowane na promocję zdrowia w tym zapobiegania zaburzeniom sfery seksualnej.

Seksuolodzy doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, poszerzając kompetencje w zakresie seksuologii – uczestnicząc m.in. w kształceniu podyplomowym, szkoleniach i badaniach naukowych.

Specjalistów seksuologii obowiązuje kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W jego zakresie (zgodnie z zasadami PTS), zobowiązani są do rzetelnego informowania Pacjentów na temat zdobytego wykształcenia, posiadanych kompetencji i doświadczenia zawodowego w dziedzinie seksuologii.

Udzielanie świadczeń medycznych odbywa się na podstawie aktualnych norm, zgodnie z wiedzą i umiejętnościami specjalisty. Wypracowane w ramach nauki i kształcenia sposoby leczenia Pacjentów, mają przede wszystkim pomóc im uporać się z zaburzeniami sfery seksualnej. W przypadku, gdy nie ma możliwości, by świadczenie zostało udzielone, seksuolog ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Pacjenta.

Specjalista seksuolog w praktyce lekarskiej, posiada uprawnienia do:

 • wystawiania skierowań w dalszej diagnostyce i leczeniu;
 • wystawiania recept w leczeniu farmakologicznym wspierającym terapię;
 • angażowania się w problemy związane m.in. z:
 • biologicznymi przyczynami zaburzeń seksualnych;
 • popędem seksualnym;
 • zaburzeniami neurologicznymi;
 • zaburzeniami hormonalnymi;
 • zaburzeniami związanymi z nieprawidłowo funkcjonującym układem krążenia;
 • zaburzeniami wzwodu-erekcji.

Specjalista seksuolog w praktyce psychologicznej, posiada kompetencje i uprawnienia do:

 • podejmowania współpracy z osobami, u których trudności w sferze seksualnej wynikają z problemów natury psychologicznej;
 • pomocy psychologicznej osobom:
 • z trudnościami emocjonalnymi;
 • z problemami w nawiązywaniu bliskich więzi;
 • z trudnościami przeżywania seksualności;
 • z problemami w sygnalizowaniu partnerowi/partnerce swoich potrzeb seksualnych;
 • poszukujących swojej tożsamości seksualnej.
 • pomocy terapeutycznej w zakresie radzenia sobie z innymi zaburzeniami natury psychicznej, w tym depresji czy zaburzeń lękowych.
KUP ONLINE

Z jakimi problemami udać się do seksuologa w Toruniu?

Zaburzenia występujące w sferze seksualnej, mogą wynikać z zaburzeń organicznych, urazów i chorób somatycznych. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, określa istnienie zespołów czynnościowych, związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi.

Specjaliści seksuologii z Torunia, zajmują się leczeniem chorób i zaburzeń seksualnych. W zakresie ich kompetencji znajduje się również poradnictwo seksuologiczne, którego tłem są zaburzenia intymnej strony życia.

Do gabinetów Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth, zgłaszają się osoby przeżywające konflikty małżeńskie i partnerskie na tle seksualnym, osoby pragnące skonsultować się w sprawie planowania rodziny, antykoncepcji i niepłodności.

Nasi specjaliści współpracują z osobami doświadczającymi problemów współżycia, dysharmonii bliskich więzi i dewiacji seksualnych. Pomagamy osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom z zaburzeniami seksualnymi wieku dziecięcego i młodzieńczego. Podjęcie czynności diagnostycznych przez specjalistę zależy od rodzaju zaburzeń w tym na tle hormonalnym, neurologicznym i anatomicznym.

Wizyta u seksuologa w Toruniu, może być determinowana:

 • brakiem lub utratą potrzeb seksualnych;
 • awersją seksualną i brak przyjemności seksualnej;
 • brakiem reakcji genitalnej;
 • zaburzeniami orgazmu;
 • przedwczesnym wytryskiem;
 • nadmiernym popędem seksualnym;
 • innymi dysfunkcjami w sferze seksualnej.

Kiedy umówić się na wizytę u specjalisty? Problemami, z którymi warto udać się na konsultację są:

 • problemy z erekcją;
 • odczuwanie bólu podczas stosunku (dyspareunia); dyspareunia nieorganiczna;
 • zaburzenia popędu seksualnego (hipolibidemia, oziębłość);
 • nadmierny popęd seksualny;
 • anorgazmia (problem w osiąganiu orgazmu lub jego brak);
 • utrata satysfakcji z pożycia seksualnego;
 • problem z satysfakcjonującym przeżywaniem orgazmu;
 • brak możliwości odbycia stosunku;
 • brak odczuwania potrzeby bliskości;
 • pochwica (zespół Mariona-Simsa);
 • zaburzenia wytrysku (przedwczesny lub opóźniony wytrysk);
 • nałogowy seks (hiperseksualizm, seksoholizm);
 • uzależnienie od masturbacji, pornografii;
 • problemy z tożsamością płciową (np. transwestytyzm);
 • brak akceptacji lub problem w akceptowaniu swojej orientacji seksualnej;
 • prezentowanie zaburzeń preferencji seksualnych, dewiacja (ekshibicjonizm, fetyszyzm, wojeryzm);
 • inne (w tym nieokreślone) dysfunkcje seksualne wynikające z przyczyn organicznych lub zdiagnozowanej choroby.
KUP ONLINE

Przebieg wizyty u seksuologa

Konsultacja seksuologiczna w Toruniu opiera się przede wszystkim na wywiadzie i rozpoznaniu. Seksuolog zbiera najistotniejsze informacje o pacjencie w celach diagnostycznych. Specjaliści podejmują rozmowę z Pacjentem, w której poruszane są kwestie:

 • przeszłych doświadczeń seksualnych;
 • problemów dotyczących życia erotycznego;
 • ogólnego stanu zdrowia (współwystępowania chorób), przyjmowanych leków, samopoczucia psychicznego.

W trakcie konsultacji specjaliści diagnozują trudności i bariery w sferze seksualności Pacjenta (lub pary). Przeprowadza się niezbędne badania i analizuje wyniki przeprowadzonych testów diagnostycznych.


Seksuolog - metody terapii

Wizyta u seksuologa w Toruniu ma pomóc Pacjentowi poprawić jakość życia seksualnego. W obszarze działania specjalistów jest rozwiązywanie zaburzeń uniemożliwiających realizowanie satysfakcjonujących stosunków seksualnych, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i technik terapeutycznych.

W gabinecie seksuologicznym podejmowane są zarówno badania indywidualne, diady jak i terapie systemowe. Współpraca między specjalistą a Pacjentem dostosowywana jest do jego indywidualnej sytuacji. Seksuolodzy praktykują różne metody terapeutyczne, w tym m.in.:

 • terapia Masters i Johnson (terapię klasyczną);
 • terapia skoncentrowana na emocjach EFT;
 • hamburski model terapii par;
 • systemowa terapia seksualna;
 • terapia Davida Schnarcha;
 • terapia syndiastyczna;

Terapia seksualna w Toruniu służy kształtowaniu nowych (zdrowszych) schematów. Dzięki spotkaniom Pacjenci lepiej rozumieją powiązanie sfery seksualności z uczuciami wyższymi. Konsultacje pomagają osiągać dojrzałość emocjonalną, a tym samym poprawić jakość życia (nie tylko w sferze erotycznej).


Ile kosztuje wizyta u seksuologa w Toruniu?

MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu oferuje usługi seksuologiczne formie stacjonarnej (w gabinecie terapeutycznym) oraz konsultacje zdalne (oferta usług telemedycznych). Cena wizyty zaczyna się od 190 zł.

Zapisy przeprowadzane są pod numerem telefonu 22 566 22 24. Wizytę można umówić także online poprzez Portal Pacjenta. Zapraszamy na konsultacje!

 

Źródła:

 • Badanie psychologiczne w diagnozowaniu seksuologicznym; Seksuologia Polska 2013, 11, 2, 56–64 Copyright © 2013 Via Medica, ISSN 1731–6677; prof. dr hab. Maria Beisert, Alicja Kapała , Przemysław Marcinek; Instytut Psychologii UAM;
 • Training in sexology for medical and paramedical professionals: a model for the rehabilitation setting; Sexual and Relationship Therapy Vol 21, No. 3, August 2006; ISSN 1468-1994; Woet L. Gianotten et al;
 • Problematyka seksualności w filozofii politycznej Michela Foucaulta; Łukasz Dominiak Instytut Politologii UMK: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2005/0815/p647.html;
 • Poradnictwo i terapia seksuologiczna. Główne założenia teoretyczne i metody pracy; Dariusz P. Skowroński; Temple University Japan Campus Tokyo, Katarzyna Waszyńska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • https://www.damian.pl/zdrowie-psychiczne/seksuolog/;
 • https://journals.viamedica.pl/sexual_and_mental_health/article/view/36482/32118.
KUP ONLINE